BuwLOG

Konferencja naukowa „Hinc Omnia – Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury: Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja”, która odbyła się w dniach 29-30 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, była pierwszym wydarzeniem w planowanym cyklu konferencji BUW pod wspólnym tytułem „Hinc Omnia – Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury” (https://konferencje.buw.uw.edu.pl/xixw/, https://konferencje.buw.uw.edu.pl/xixw/pdf/HincOmnia-program-v2.pdf). Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Honorowym patronatem konferencję objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W wydarzeniu wzięło udział wiele instytucji kultury: Państwowa Publiczna Naukowo-Techniczna Biblioteka Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku (Laboratorium Księgoznawstwa, Oddział Książki Rzadkiej i Rękopisów); Uniwersytet Warszawski, BUW (Gabinet Zbiorów XIX Wieku, Gabinet Rycin); Muzeum Narodowe w Krakowie (Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii, Dział Sztuki Nowoczesnej, Archiwum); Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska (Dział Druków XIX i 1. poł. XX w.); Biblioteka Kórnicka PAN (Dział Zbiorów Specjalnych); Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie (Gabinet Rycin); Muzeum Narodowe w Poznaniu (Gabinet Rycin); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; Muzeum Narodowe w Poznaniu (Gabinet Rycin); Société Historique et Littéraire Polonaise, Bibliothèque Polonaise de Paris; Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Tradycji Szlacheckiej; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki); Biblioteka Narodowa w Warszawie (Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych); Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk; Biblioteka Uniwersytecka KUL (Oddział Zbiorów Specjalnych).

Konferencja rozpoczęła się powitaniem gości przez Panią Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie dr hab. Jolantę Talbierską i Dyrektora Generalnego Państwowej Publicznej Naukowo-Technicznej Biblioteki Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, dr. Andreia Guskova.

Tematyka wystąpień była zróżnicowana, poczynając od problemów gromadzenia do kwestii związanych z konserwacją zbiorów. Referaty były podzielone na panele:

Księgozbiory historyczne:

 • „Listy A. Tołoczanowa do J. Baudouina de Courtenay, jako źródło do historii kolekcjonerstwa książki i czytelnictwa w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku”,
 • „Do historii księgozbioru Ksawerego Kosseckiego (1778-1857)”,
 • „Facecje, bajki, przysłowia polskie w księgozbiorze W. N. Peretza i W. P. Andrianowej-Peretz”,
 • „Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Problemy metodologiczne i praktyczne badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznym”,
 • „Edward Goldstein –XIX-wieczny lekarz, antropolog, kolekcjoner i jego biblioteka”,
 • „Księgozbiór Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Danziger Stadtbibliothek a walka o zachowanie gdańskiej tożsamości kulturowej po zaborze pruskim”,
 • „Niedostrzegalne piękno XIX-wiecznych opraw”.

Zbiory artystyczne:

 • „Nurty europejskiego kolekcjonerstwa grafiki w XIX wieku. Casus kolekcji Macieja Wodzińskiego”,
 • „Kolekcja rycin Edwarda Rastawieckiego w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”,
 • „Lwowska kolekcja grafiki Izydora Krzemickiego”,
 • „Katalog rysunków Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – zagadnienia metodologiczne”,
 • „O terminologii związanej z dawnym drzeworytem japońskim,
 • „Franciszek Black, rzeźbiarz i jego zbiory”.

Gromadzenie, organizacja:

 • „Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad organizacją regionalnych zbiorów XIX-wiecznych”,
 • „Zbiory muzealne i biblioteczne Polskiej Akademii Umiejętności”,
 • „Zakup rycin na poznańskiej aukcji w 1818 r. – próba rekonstrukcji pochodzenia pierwszych nabytków Gabinetu Rycin BUW”,
 • „Restytucja czy gromadzenie szczątków? Szanse i trudności w scalaniu pozostałości kolekcji Sierakowskich w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim”,
 • „Polityka dubletowa realizowana w Muzeum Narodowym w Krakowie”,
 • „Historyczne zbiory Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie do ok. połowy XX wieku”.

Konserwacja, Varia:

 • „Konserwacja XIX-wiecznych obiektów zabytkowych o podłożu papierowym – zarys problematyki”,
 • „Druki XIX-wieczne, wciąż nowe wyzwanie dla konserwatorów”,
 • „Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej”,
 • „Zakładka książkowa, jako źródło do badań nad historią codzienności szlachty polskiej w XIX wieku (na przykładzie biblioteki Józefa Żaby z Szsza)”,
 • „Fotografie XIX-wieczne – problemy gromadzenia, opracowania i przechowywania na przykładzie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL”,
 • „Zagadnienia związane z ochroną i konserwacją dziewiętnastowiecznych albumów fotograficznych (Narodowe Centrum Nauki, Polska)”,
 • „Zielnik naukowy a artystyczny w XIX wieku. Problematyka konserwacji i ochrony na przykładzie zielników Michała Fedorowskiego i artystycznych zielników Elizy Orzeszkowej”.

 

Podczas ostatniego panelu konferencji została zaprezentowana książka dr Iriny Troyak А. А. Толочанов и его библиотека: из истории польско-российских книжных связей („A. A. Tolochanov and his library: from the history of Polish-Russian book relations”) – BUW Wolny Dostęp Z989.T65 T76 2017.

Pierwsze trzy panele były przede wszystkim skierowane do bibliotekarzy i badaczy książki użytkowej, wymagały od odbiorcy większego poziomu wiedzy i zaangażowania, natomiast ostatni, który zawierał referaty o zróżnicowanej tematyce wzbudził największe zainteresowanie. Podczas wygłaszania kolejnych referatów grono słuchaczy powiększało się zarówno o zawodowych bibliotekarzy, ale też i o studentów UW i ASP.

Każdy panel kończył się ożywioną dyskusją, która czasami przedłużała się, wykraczając poza przewidziany programem konferencji czas.

Podczas dwóch dni konferencji panowała przyjazna atmosfera, czego świadectwem była ożywiona dyskusja. W trakcie przerw pomiędzy sesjami, można było dostrzec, że rozmowy są kontynuowane w mniejszym gronie gości, np. przy filiżance kawy. Pomimo tego, że konferencja była międzynarodowa, zagraniczni goście nie odczuwali izolacji, dzięki doskonałym umiejętnościom pracowników BUW-u, którzy sprawnie tłumaczyli treść wystąpień na bieżąco i podjęli się opieki nad nimi.

Viktoryia Bartsevich, Gabinet Zbiorów XIX Wieku
Fot. Monika Konarska, Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *