BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – luty 2017

giedroyc
P  J
ęzyk, Literatura

Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski, Listy 1957-2000, opracował i przypisami opatrzył Henryk Citko. Warszawa: Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Biblioteka „Więzi” ; [Paryż] : Association Institut Littéraire „Kultura”, cop. 2016. (Archiwum Kultury ; 16; Biblioteka „Więzi”, ISSN 0519-9336 ; t. 324)

BUW Wolny Dostęp: PN5355.P6 Z738527 2016

Pierwszy list w zbiorze (z 4 lipca 1957) to podziękowanie Leszka Kołakowskiego za zaproszenie na konferencję w Szwajcarii (koszty ponosili gospodarze), ostatni (z 16 archiwum kulturymarca 2000) – to prośba Jerzego Giedroycia o tekst profesora do antologii ”Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976”. Tematy listów są różne – Polska, emigracja, polityka, sprawy środkowo- i wschodnioeuropejskie, teksty, które prof. Kołakowski publikował w „Kulturze”,  jego książki wydawane przez Instytut Literacki, książki warte recenzji, sprawy wymagające pilnegozałatwienia (stypendia, pomoc dla tych, którzy zostali w kraju).
Czasem jest mowa o finansach, np. Leszek Kołakowski pisze w marcu 1973: „ Zapomniałem napisać w poprzednim liście o drobnej sprawie. Bardzo proszę, jeśli Pan będzie ten artykulik drukował, nie przysyłać mi żadnych pieniędzy…”

Pozostałe tomy serii „Archiwum Kultury” dostępne w katalogu BUW – link


wielopracaB L  Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata        

Agnieszka Lipińska-Grobelny, Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
BUW Wolny Dostęp: BF481 .L57 2014 egz.1

Jak organizm człowieka funkcjonuje w sytuacji zaangażowania w wiele rodzajów pracy jednocześnie? Jakie są konsekwencje wielopracy, jak zachować równowagę na linii praca-rodzina? Książka jest pierwszą psychologiczną i udaną próbą badań na ten temat, podejmowany do tej pory jedynie przez dziedziny ekonomii, prawa pracy czy systemu organizacji i zarządzania.

afazjaAM C D-F GN700-875  Nauki historyczne    

Przemysław Dakowicz, Afazja polska. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2015
BUW Wolny Dostęp: DK4382 .D35 2015

Problem polskiej pamięci historycznej budzi od lat spore kontrowersje. Polska historia od lat stanowi narzędzie do walki politycznej i społecznej. Autor niniejszej pozycji bierze na warsztat mniej lub bardziej znane fakty polskiej historii, analizuje powody i cele, jakimi kierowali się ich bohaterowie. Celem autora jest próba odpowiedzenia bohatera na pytanie, co

ukierunkowało naszą, polską wizję historii. Co spowodowało, ze jako naród jesteśmy tacy, a nie inni. By książka powstała, autor musiał się wykazać niemałą odwagą. Trud się opłacił, czego wyrazem niech będzie przyznana książce  w roku 2015, a ustanowiona przez Bibliotekę Narodową, Nagrody Skrzydła Dedala.

IPN_ETOS GNIEWU_okladka_W-wa niepokonana_23.11.2015Bartłomiej Noszczak, Etos gniewu : antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Warszawie (1944-1989). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.
BUW Wolny Dostęp: DK4610 .W37 2010 t.11

Autor podjął się opisania genezy, działalności, struktur oraz programu organizacji konspiracyjnych tworzonych przez młodzież do lat 18 lub mających wśród swoich członków połowę albo więcej osób w tym wieku. Wzięte zostały pod uwagę struktury o charakterze antykomunistycznym i patriotycznym, które nie stanowiły przybudówek dorosłej konspiracji. Stawiając szereg istotnych pytań, jak te o motywacje młodych konspiratorów, postawy ideowe oraz rolę młodzieżowej opozycji w walce z komunistycznym systemem, nie stroniąc również od kontrowersyjnych problemów, książka Bartłomiej Noszczaka  wpisuje się równocześnie w badania nad historią Warszawy czasów PRL i dziejów antykomunistycznego podziemia w Polsce.

 

bazenova2Anna Baženova, Istoriki Imperatorskogo Varšavskogo Universiteta 1869-1915 : prosveŝenie, nauka, politika. Lûblin:  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014
BUW Wolny Dostęp: D16.5.W37 B39 2014

Anna Bażenowa, Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869-1915 : nauka i polityka. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016
BUW Wolny Dostęp: D16.5.W37 B39165 2016

Dwie książki Anny Bażenowej o historykach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego powstały na podstawie doktoratu obronionego w 2012 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Promotor Mirosław Filipowicz był ciekawy jak badaczka ukraińska będzie pisała o stosunkach między Rosjanami i Polakami w czasach rozbiorów. Przypuszczał, że będzie potrafiła zbadać je w obiektywny sposób, pokazując złożoność i wielostronność życia wykładowców Wydziału Historyczno-Filologicznego.

Autorka opisuje dzieje Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i jego miejsce w rosyjskim środowisku naukowym. Narzucono wtedy zmianę struktury organizacyjnej i język rosyjski jako jedyny wykładowy. Zlikwidowano katedry historii Polski, historii języka polskiego i literatury polskiej, które istniały wcześniej w Szkole Głównej. Warto podkreślić, że polski profesor, który zdecydował się prowadzić zajęcia w języku rosyjskim, otrzymywał dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż przed zmianą. Pozostali musieli szukać innej pracy.

Celem monografii było scharakteryzowanie środowiska historyków tej uczelni, pokazanie ich wkładu w rozwój nauki, a także przedstawienie ich losów, stosunków interpersonalnych, życia pedagogicznego i naukowego.

Jako grupa, opisywani profesorowie, mieli wiele wspólnych cech. Wszyscy byli wyznania prawosławnego i w większości pochodzili z różnych stron europejskiej części Rosji. Duży wpływ na nauczanie miały ich poglądy polityczne. Większość kadry dydaktycznej wykładała zgodnie z obowiązującą ideologią reżimu politycznego, co często komplikowało stosunki ze studentami. Ale byli też tacy, którzy uważali, że należy prowadzić wykłady w języku polskim i interesowali się polską kulturą. To zaostrzało rozbieżności w środowisku akademickim. Część warszawskich wykładowców stanowili profesorowie polskiego pochodzenia, którzy ze względów osobistych, postanowili wspierać politykę Petersburga wobec Królestwa Polskiego. Taki wybór sprzyjał rozwojowi kariery zawodowej. Mógł jednak negatywnie wpływać na relacje ze studentami. Autorka zwróciła uwagę jak trudne były te życiowe wybory.

Anna Bażenowa stawiła czoło bardzo rozproszonym materiałom źródłowym. Przeanalizowała zawartość archiwów 5 krajów na 2 kontynentach. W swoich badaniach wykorzystała m.in. zasoby Gabinetu Zbiorów XIX wieku i Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego BUW.

Wydanie polskie zostało poszerzone i uzupełnione.

Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne : (obszar humanistyki), redakcja naukowa Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski. Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej: sygnatury T.2010 i T.2011
BUW Wolny Dostęp: DK4349.4 .N38 2016
Strona tytułowa i spis treści.

Publikacja zawiera materiały z konferencji organizowanej przez Instytut Rusycystyki w 2015. Konferencja miała przełamać ciąg filologicznych debat naukowych na tematy rocznicowe i stać się okazją do międzydyscyplinarnej wymiany poglądów. Jednym z głównych celów było nakreślenie dróg rozwoju dyscyplin humanistycznych w Polsce i w Rosji, wspólnych i rozdzielnych, dawniej i współcześnie. Szczególny nacisk położono na wzajemnych relacjach na różnych etapach historii, od 17 wieku do 21.

Tom zawiera 30 artykułów, autorstwa nie tylko historyków literatury i językoznawców, ale także socjologa, filozofa, bibliologa, historyka oświaty czy wydawcy czasopism. Co szczególnie istotne, wśród nich można przeczytać tekst naszego kolegi, Zbigniewa Olczaka, Książka rosyjska w dziewiętnastowiecznych zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : geneza kolekcji.


rytmG-GF  Q  R-V  Geografia, Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane      

Polskie siły zbrojne na Zachodzie po II wojnie światowej: Klęska zwycięzców, praca pod redakcją naukową Józefa Smolińskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2016
BUW Wolny Dostęp: UA829.P72 S73 2016

W polskiej historiografii, zwłaszcza tej najnowszej, temat Polskich Sił Zbrojnych podejmowano już wielokrotnie. Nadal jednak losy polskich żołnierzy stanowią dla historyków szerokie pole badawcze. Książka porusza wiele znanych i mniej znanych wątków z historii polskich bohaterów na obczyźnie. Omawiana publikacja jest ciekawym przewodnikiem po najważniejszych problemach związanych z powojenną historią PSZ na Zachodzie.
K J  Prawo, Nauki polityczne   

Magdalena Sitek: Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa: C.H.Beck, 2016.
W opracowaniu

Źródłem praw człowieka jest jego godność. Prawa człowieka to szczególne normy, które mają charakter powszechny, przyrodzony, niezbywalny, nienaruszalny, naturalny oraz niepodzielny. Książka prezentuje nowe spojrzenie na prawa człowieka żyjącego w społeczeństwie ponowoczesnym (ang. post-modern society), czyli opartym m.in. na konsumpcji, informacji, mass-mediach i kulturze masowej.

dzielenie

H GN1-673 GR-GV  Nauki społeczne, Antropologia

Mike Moyer, Dzielenie tortu : jak rozdysponować udziały w bezkosztowym start-upie. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2016.
BUW Wolny Dostęp: HG4028.S75 M69165 2016

Nowy rok sprzyja nowym przedsięwzięciom. Startupy zyskują coraz większą popularność na rynku produktów i usług. Kilka słów o tym, jak oprócz dobrego pomysłu na biznes, zarządzać jego finansową stroną, by smak sukcesu własnego startupu był jeszcze słodszy.


Komorowski-przodM  N Muzyka, Architektura, Sztuki piękne

Waldemar Komorowski, Średniowieczne domy krakowskie. Kamienice, pałace miejskie i rezydencje kanonicze. Trwałość gotyckiego modelu w nowożytności. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagiellonica, 2015 (Prace Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie, tom IV)
W opracowaniu

Bardzo szczegółowo opracowane studium wiedzy na temat krakowskiej zabudowy mieszkalnej od czasów średniowiecza aż po 1 poł. XVII w. Znajdziemy w niej dodatkowo sporo informacji na temat obecnego stanu badań nad poruszanym zagadnieniem a także bogaty przegląd literatury. Książka wzbogacona została o dobrej jakości ilustracje (zdjęcia, plany i rysunki).Informacje o książkach przygotowały: Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Matylda Filas, Magdalena Kokosińska, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Wizerunki okładek publikujemy za zgodą wydawców.

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book, flickr – CC BY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *