BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – kwiecień 2019


P Język. Literatura

Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019.

BUW Wolny Dostęp PG6582.E5 C47 2019

W początkowych rozdziałach autorka omawia teorię kontaktów językowych i zagadnienia socjolingwistyczne związane ze światem korporacji. W części analitycznej interpretuje materiały zebrane w latach 2012-2016. Są to dokumenty przekazane drogą formalną przez korporację Motorola oraz przeprowadzone przez Agnieszkę Cierpich ankiety i wywiady. Zdobycie ich wymagało często sporego wysiłku ze względu na obowiązującą w korporacjach politykę compliance (zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami działania etc.).
Choć badani w większości nie byli zachwyceni korpomową, korzystali z niej na co dzień. Jako główne powody używania anglicyzmów podawali: ekonomię wypowiedzi, łatwość i szybkość komunikacji. Często jednak ich zdaniem powodem użycia obcych słów jest snobizm, przekonanie, że taka wypowiedź podnosi prestiż, fałszywe poczucie, że brzmi to bardziej profesjonalnie (wypowiedź z ankiety, s.172).
Zaskakujący może się wydać fragment jednego z wywiadów (s. 253):
K.M.: Była ciekawa sytuacja, bo mieliśmy Amerykanina, był pół Amerykaninem a pół-Polakiem i niekiedy jak ktoś mówił do niego tymi anglicyzmami, to on nie wiedział o co chodzi…
A.C.: Ale on mówi biegle po polsku?
K.M.: No tak…
Całość uzupełniają aneksy, wśród których jest „Słownik zapożyczeń w korpolekcie”(s. 225-238). Oto niektóre z przytoczonych w nim zdań i wyrażeń;
Atacznąłem Ci ten plik we wczorajszym mejlu.
Nigdy nie jest inaf efektywnie.
Należy zmitygować ryzyko wystąpienia komplikacji.
Czy ten problem afektuje szybkość naszej pracy?
Nie chcemy misnąc tej opportunity.
Robię tyle overtajmów, że mi się work-life balance zaburza.
Biutyfikacja prezentacji, minutki (notatki ze spotkania), postponować kejs, workować hard.

Książka jest opatrzona 22-stronicową bibliografią sięgającą 2017 r.

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Renata Nowakowska-Siuta, Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2018.

BUW Wolny Dostęp LA727.N677 2018

W książce opisana została historia kształtowania się oraz wzajemnego przeplatania w toku dziejów idei uniwersytetu romantycznego i pragmatycznego. Model uniwersytetu i jego rola w społeczeństwie ulegały zmianom. Poza pierwszymi prawnie autonomicznymi organizacjami, skupionymi do XVIII w. na działalności nauczającej, trzeba zwrócić uwagę na uniwersytet niemiecki (neohumanistyczny, liberalny, tradycyjny lub też humboldtowski) o przewadze funkcji badawczej, a także francuski – pozbawiony autonomii, służący państwu głównie do kształcenia elit. Po umasowieniu szkolnictwa wyższego w XX w. wyłonił się model amerykański, tzw. uniwersytet wielostronny. Miałby to być element kompleksu przemysłowego, kolejny sektor produkcji, ze studentami-narzędziami dla tegoż kompleksu. Po opisaniu powyższych koncepcji, Renata Nowakowska-Siuta analizuje wizje uniwersytetu w niemieckiej myśli filozoficznej i pedagogicznej, przedstawia jego umiejscowienie w społeczeństwie i w życiu umysłowym równolegle z ewolucją organizacji wiedzy. Rozważania doprowadza do współczesnego kryzysu idei uniwersytetu, będącego przedmiotem żywych dyskusji także w Polsce.

AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Pafos – misterium miasta Afrodyty: dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie = Paphos – mystery of the city of Aphrodite: archaeological heritage versus new technologies, redakcja naukowa Ewdoksia Papuci-Władyka, koncepcja artystyczna Jani Konstantinovski Puntos, Kraków: Fundacja Archaeologica, 2018.

BUW Wolny Dostęp DS54.95.O43 P34 2018

Cypryjskie Pafos – dla jednych „destynacja” turystyczna, dla innych wspaniały przykład archeologicznego skansenu, a właściwie wciąż żywej i badanej materii. Miasto Afrodyty gości polskich archeologów od kilku już dziesięcioleci, a wszystko za sprawą prof. Kazimierza Michałowskiego. W tej popularnonaukowej publikacji podsumowane zostały badania krakowskich archeologów z ostatnich ośmiu lat. Książka jest wspaniałym przykładem opracowania dla każdego – od profesjonalistów, przez studentów archeologii, po laików. Opisane tam badania i wykorzystywane obecnie techniki i technologie pokazują, jak ciekawą i interdyscyplinarną nauką jest archeologia. Wiedza ta podana w bardzo przystępny i obrazowy sposób zachęca do zainteresowania się starożytnością.

G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Magdalena Zubiel-Kasprowicz, Hanna Waligórska, Przyszłość neuronauk: interdyscyplinarne znaczenie nauk o mózgu: czy przyszłość należy do neuronauk?, Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2019.

BUW Wolny Dostęp RC341 .Z83 2019

Książka stanowi syntetyczne przedstawienie wpływu badań nad ludzkim mózgiem na rozumienie takich zjawisk, jak uznawanie prawdy, zdolność do uczuć i działań moralnych czy doświadczenie religijne. Każdy rozdział książki został poświęcony innemu zagadnieniu: etyce, religii, ekonomii itp. i stanowi szczegółowy wykład na temat najważniejszych osiągnięć neuronaukowców w omawianym zakresie.
Ten nowatorski przewodnik zawiera rzetelną i wieloaspektową analizę poznawczych ograniczeń zastosowania badań nad mózgiem w zakresie szeroko pojętej humanistyki (a także teologii).
Autor udowadnia, że badania nad ludzkim mózgiem, chociaż nie są jeszcze kompletne i są niedoskonałe, dostarczają olbrzymiej wiedzy na temat fizycznych podstaw zachowań takich, jak modlitwa, poczucia winy czy lęki związane z ryzykiem finansowym.
Książka ta jest nie tylko znakomitym wprowadzeniem do neuronauki, lecz także rzetelnym podsumowaniem jej dotychczasowych osiągnięć, a także trafną oceną jej zalet i ograniczeń.

K J Prawo. Nauki polityczne

Cezary Kąkol, Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o. 2019.

BUW Wolny Dostęp KKP3035.5 .K35 2019

Chuligaństwo stadionowe, przestępczość stadionowa są zjawiskami uznanymi za patologie społeczne o wymiarze globalnym. Monografia dokonuje oceny obowiązującego w Polsce systemu bezpieczeństwa imprez masowych, czyli ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 r.
Głównymi obszarami tematycznymi poruszonymi w opracowaniu są:
• Przemiany unormowań tworzących system bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce,
• Analiza zakresu i źródeł obowiązków podmiotów przestępstw przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych,
• Zakres penalizacji zachowań uczestników imprez masowych, służb porządkowych i informacyjnych, organizatorów imprez masowych oraz podmiotów zobowiązanych,
• Realne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego determinowane popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu imprezy masowej. (okładka)
Książka przeznaczona jest m.in. dla: policjantów, prokuratorów, sędziów, radców prawnych, adwokatów, a także organizatorów imprez masowych, zarządców i pracowników klubów sportowych, organów samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Konrad Kucza-Kuczyński, Twórcy i dzieła Warszawskiej Szkoły Architektury 1915-2015, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

BUW Wolny Dostęp NA1455.P62 W37426 2017

Książka zawiera podsumowanie 100 lat działalności Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Podsumowanie, oparte na bogatych materiałach faktograficznych, jest jednocześnie bardzo osobiste, bo jego autor, od blisko 60 lat związany z Wydziałem, jest jednym z twórców Warszawskiej Szkoły Architektury. Autor na początku daje bogaty rys historyczny Warszawskiej Szkoły Architektury a następnie możemy zapoznać się z jej kadrą i programem. W kolejnym rozdziale mamy okazję przyjrzeć się zaś konkretnym realizacjom twórców Szkoły, w tym nowemu gmachowi Biblioteki Uniwersyteckiej, czy stojącej na terenie Ogrodów UW, Szarej Willi. Książkę kończy rozdział omawiający działalność Warszawskiej Szkoły Architektury na tle ogólnopolskiego środowiska architektów i urbanistów.

A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Antoni Liedtke, Saga Pelplińskiej Biblii Gutenberga, Wojenne losy biskupa chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2018.

W OPRACOWANIU

Publikacja została przygotowana ze względu na dwie rocznice przypadające w 2019 roku: 60. rocznicę powrotu do Polski Skarbów Narodowych po II wojnie światowej, w tym jedynego egzemplarza Biblii Gutenberga w naszej Ojczyźnie, należącego do obecnej diecezji pelplińskiej oraz 25. rocznicy śmierci ks. infułata Antoniego Liedtkego.
Książka składa się z trzech części. Pierwsza część to publikacja napisana przez ks. inf. Antoniego Liedtkego Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga, w której opisany jest sam egzemplarz, historia, losy Biblii podczas II wojny światowej i jej powrót do Pelplina.
Druga część książki zawiera tekst ks. A. Liedtkego poświęcony wojennym losom biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Ks. Liedtke był bliskim współpracownikiem biskupa Okoniewskiego i towarzyszył mu (wraz z kapelanem biskupa ks. Pawłem Świtalskim) w wojennej tułaczce. Biskup chełmiński Stanisław W. Okoniewski jako pierwszy Polak po wiekach na stolicy biskupiej w Pelplinie był szczególnie narażony na represje ze strony hitlerowców. Wyjechał z Polski. Jego wojenna tułaczka zakończyła się w Portugalii, gdzie 1 maja 1944 roku zmarł po ciężkiej chorobie. Jego ciało wróciło do Pelplina dopiero w 1972.
Trzecia część książki poświęcona jest wspomnieniom o ks. infułacie Antonim Liedtke. Zawiera teksty ks. bp. Wiesława Meringa, ks. prof. Janusza St. Pasierba i ks. abp. Edmunda Piszcza, które ukazują go jako bibliofila, historyka Kościoła, naukowca, nauczyciela, duszpasterza i wspaniałego człowieka.
Poniżej też ciekawa recenzja z BiblioNETki:

https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=678089
Informacje o książkach przygotowali:
Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska  – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

 

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *