Archiwum: Czerwiec 2018

Zakończenie kadencji – pożegnanie dla Czytelników

Szanowni Państwo, drodzy Użytkownicy, Sympatycy i Przyjaciele BUW,
z dniem 30 czerwca 2018 roku kończy się moja kadencja dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W imieniu swoim i całej ekipy Dyrekcyjnej chcę bardzo podziękować za wszystkie Państwa uwagi (także te bardzo cierpkie i nie zawsze dla nas przychylne), postulaty dotyczące naszej działalności, cenne obserwacje, świetne pomysły i konstruktywną krytykę; były one zawsze analizowane i brane pod uwagę zarówno przy formułowaniu dokumentu strategicznego Biblioteki, jak i podczas wprowadzania różnych usprawnień i nowych rozwiązań. Dziękuję, że stale korzystacie Państwo z naszych usług i zbiorów, tych tradycyjnych i elektronicznych, stale nas oceniacie (zazwyczaj pozytywnie!), darzycie sympatią i zaufaniem, choć pewnie nadal są rzeczy, które chcielibyście zmienić lub udoskonalić. Staramy się robić wszystko jak najlepiej i zawsze z myślą o naszych Użytkownikach, a Państwa opinie i uwagi pomagają kształtować „bibliotekę idealną” (dla Czytelnika, a nie dla pracownika!), mimo że zdajemy sobie sprawę, że taka perfekcyjna wizja nie jest możliwa do urzeczywistnienia, choćby z tego powodu, że każdy nieco inaczej definiuje swoje oczekiwania i wymagania.
W tej kadencji obchodziliśmy aż trzy jubileusze 200-lecia (!): Uniwersytetu Warszawskiego (2016), Biblioteki Uniwersyteckiej (2017, wystawa Nie tylko książki i publikacja jubileuszowa Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1817-2017. Miscellanea) i Gabinetu Rycin, najstarszego publicznego zbioru grafiki i rysunku na ziemiach polskich (2018, wystawa Czym jest Oświecenie organizowana wspólnie z Muzeum Sztuki Współczesnej). Ale to nie jubileusze wyznaczały nasze priorytety, choć były istotnym punktem odniesienia i powodem głębszej refleksji nad teraźniejszością i przyszłością BUW. Kadencja 2013-2018 stanowiła okres bardzo wytężonej pracy i realizacji wielu nowych inicjatyw. Przyniosło nam to wiele satysfakcji, choć równolegle towarzyszyły nam wyjątkowo ważne i trudne do rozwiązania problemy (m.in. groźba utraty egzemplarza obowiązkowego czy finansowania katalogu centralnego NUKAT), wymagające podjęcia natychmiastowych działań. Nie wszystko udało się też zrealizować, cały czas szukamy zewnętrznych źródeł finansowania na implementację zautomatyzowanego systemu nowej generacji dla bibliotek UW, w czym miało pomóc powołane z naszej inicjatywy ogólnopolskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych, obejmujące aktualnie 29 bibliotek głównych największych uczelni publicznych i 21 bibliotek PAN.
Główną ideą naszej kadencji było budowanie silnej marki Biblioteki (a przez to UW) na forum krajowym i międzynarodowym przez promowanie naszych zbiorów i włączanie naszej kadry do projektów, zespołów roboczych oraz ciał doradczych i decyzyjnych w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Budowanie silnej marki łączy się dla nas nierozerwalnie z podnoszeniem prestiżu zawodowego pracowników Biblioteki, wciąż niesatysfakcjonującego i nieadekwatnego do ich wysokich, stale doskonalonych kompetencji oraz roli, jaką odgrywają w życiu naukowym
i dydaktycznym środowiska akademickiego. Bardzo ważne było dla nas zachowanie równowagi między rozwijaniem podstawowej działalności usługowej, w postaci nowoczesnego zaplecza informacyjnego wspierającego dydaktykę i badania Uczelni, a prowadzeniem własnych badań naukowych przy zaangażowaniu własnej, wyspecjalizowanej kadry, z wykorzystaniem znakomitych zbiorów historycznych i artystycznych, a także przy współpracy z innymi jednostkami UW oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi. Wychodziliśmy bowiem z założenia, że dla jednej z największych i najlepszych bibliotek naukowych w kraju, będącej częścią największej i najlepszej uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, równie ważne w procesie stałego rozwoju i doskonalenia jest wychowanie własnej kadry naukowej i prowadzenie badań; bez tego zaplecza Biblioteka nigdy nie będzie postrzegana jako pełnoprawny partner zarówno w relacjach z macierzystą uczelnią, jak i instytucjami zewnętrznymi, co więcej – jest skazana na intelektualną degradację.
Bardzo ważnym i pionierskim zadaniem okazało się przygotowanie dwóch dokumentów strategicznych: Strategia BUW na lata 2014 – 2018 (i przeprowadzone po raz pierwszy przy tej okazji badania użytkowników i pracowników Biblioteki wraz z analizą SWOT) oraz Strategia rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2017-2021 i 2021-2025. Założenia generalne. Propozycja do dyskusji. Ten ostatni dokument, mimo iż bywa opacznie interpretowany, spełnił swoją podstawową rolę, inicjując pierwszą w historii naszego Uniwersytetu, szerszą dyskusję i ostrą polemikę na temat koncepcji systemu biblioteczno-informacyjnego, roli i zadań bibliotek wydziałowych oraz BUW-u w kontekście nowoczesnej uczelni, powszechnego dostępu do zasobów, informacji i badań, tworzenia baz wiedzy i przede wszystkim w obliczu nowej, acz niesprecyzowanej jeszcze wizji Uniwersytetu. Koniec naszej kadencji zbiegł się bowiem z czasem oczekiwania na Ustawę 2.0, zakładającą głęboką reformę szkolnictwa wyższego. Niepokój i niepewność towarzyszące temu procesowi miały i mają nadal wpływ na pojawienie się wielu negatywnych emocji, które zamiast merytorycznej refleksji powodują niepotrzebne konflikty, także wokół dyskusji o bibliotekach.
O naszych dokonaniach i problemach można dowiedzieć się ze sprawozdań rocznych, w tym miejscu chciałabym przypomnieć jedynie kilka najważniejszych faktów oraz inicjatyw zrealizowanych w kadencji 2013-2018. W zakresie modernizacji i usług dla użytkowników dokonaliśmy m.in. przeniesienia i scalenia stanowisk do obsługi czytelników w Wypożyczalni Miejscowej BUW, wymiany urządzeń kopiujących w strefie Wolnego Dostępu (2014) oraz wydłużenia stałych godzin otwarcia BUW. Wdrożyliśmy e-obiegówkę (2014-2017), usługę zapytaj nas online (chat z bibliotekarzem) i System Wypożyczeń Warszawskich – Bibliowawa (2017, wspólny projekt BUW i bibliotek głównych PW, UKSW, AWF, APS, WAT, WUM). Powstało stanowisko obsługi użytkownika zagranicznego (2017), przygotowaliśmy 20 nowych szkoleń in situ i online (w tym w języku angielskim), ponadto bogatą ofertę dydaktyczną (wykłady akademickie, warsztaty, pokazy, Uniwersytet Otwarty) i kulturalną (wystawy, Noc Muzeów, koncerty lipcowe), uruchomiliśmy Kindlotekę (2017). Wygospodarowaliśmy z wielkim trudem miejsce i sfinansowaliśmy utworzenie BUW-ialni, osobnej czytelni przeznaczonej dla użytkowników z małymi dziećmi (2015) oraz w pełni wyposażonej, z systemem monitoringu, czytelni zbiorów XIX wieku (otwarta 5 marca 2018).
W zakresie wewnętrznej organizacji i działalności oraz spraw pracowniczych zapewniliśmy warunki do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych całej kadry na wszystkich stanowiskach, skutecznie aplikowaliśmy o fundusze zewnętrzne na projekty biblioteczne i naukowe (29 projektów o łącznej wartości ponad 18,5 mln PLN), pozyskaliśmy powierzchnię magazynową (560 m2) na poziomie -1, przeprowadziliśmy restrukturyzację oddziałów. Biblioteka Uniwersytecka po pierwszym półroczu 2018 roku pozostaje w bardzo dobrej kondycji finansowej, z oszczędnościami zgromadzonymi w ciągu tej kadencji, które miały być przeznaczone na niewielkie podwyżki płac i zaplanowane inwestycje, takie jak m.in. wprowadzenie w Wolnym Dostępie technologii RFID (system zabezpieczania i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów), docelowo umożliwiającej samoobsługowe udostępnianie dużej części zbiorów i maksymalne wydłużenie czasu otwarcia BUW (rozstrzygnięty już ostatecznie przetarg zezwala na rozpoczęcie pierwszego z trzech zaplanowanych etapów wdrożenia). Ponadto, w ubiegłym tygodniu, po ponad rocznych negocjacjach, podpisaliśmy umowę, dzięki której wprowadzamy nową formułę gromadzenia e-książek w zasobach BUW. Patron Driven Acquisition (PDA) mobilizuje i angażuje użytkowników, aby z wynegocjowanej przez nas od dostawców puli e-książek wskazywali te pozycje z literatury zagranicznej, które ich zdaniem powinny znaleźć się na stałe w naszych zbiorach elektronicznych. Dokładne informacje na ten temat pojawią się niebawem na stronie www Biblioteki. I ostatnia sprawa, ale bardzo ważna, ponieważ dotyczy ona fundamentalnej idei – budowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego na UW. Z wielką satysfakcją pragnę poinformować, że po podpisaniu stosownych porozumień do wspólnego systemu przystąpiły dwie ważne i znaczące biblioteki wydziałowe – Biblioteka im. Wacława Borowego Wydziału Polonistyki i Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego!
Mam nadzieję, że niezależnie od przyjętych priorytetów dalszego rozwoju, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie nadal będzie postrzegana jako wyjątkowa i innowacyjna, przyjazna dla swoich Czytelników oraz pozostanie autorytetem dla innych bibliotek naukowych w kraju i za granicą, a nasi Pracownicy będą doceniani i komplementowani za swoją pracę.
Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich naszych Użytkowników!

Dr hab. Jolanta Talbierska
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w kadencji 2013-2018
p.o. Dyrektora BUW od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku

Kolekcja Lemkinowska w BUW

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie otrzymała od Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, przy wsparciu zewnętrznych mecenasów,  kolekcję publikacji, zawierającą zarówno klasyczne, jak i najnowsze monografie w obszarze definiowanym na Zachodzie jako „genocide studies” – studia nad ludobójstwem.

Pozycje składające się na Kolekcję Lemkinowską są oznaczone specjalnym stemplem.

Publikacje z tego zbioru są dostępne od 22 czerwca br. na wyróżnionych regałach na II piętrze BUW, na lewo od tronu papieskiego.

Zapraszamy do korzystania!

czytaj więcej ...

Na rok 2018 przypada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też 70-lecie uchwalenia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 1948 r.
Ludobójstwo (ang. genocide) – to jedno z najmroczniejszych zjawisk w historii człowieka, nazwane i napiętnowane dopiero w XX wieku przez polskiego prawnika, stanowi wciąż jedno z głównych wyzwań cywilizacyjnych.
Twórcą tego powszechnie dziś znanego na całym świecie pojęcia, a także głównym autorem projektu konwencji był polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin (1900-1959), uczeń profesora Juliusza Makarewicza („ojca” polskiego kodeksu karnego) na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, sześciokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.
Był tytanem pracy – pisał, przekonywał, doradzał, a wreszcie osobiście zabiegał o ratyfikację Konwencji wśród dyplomatów, prezydentów, koronowanych głów.

Warto zauważyć, że Konwencja, której współautorem był Polak, została przyjęta przez ONZ w grudniu 1948 roku, dzień przed Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Te dwa akty prawne stanowią fundamenty współczesnego prawa i ładu międzynarodowego, budowanego na powszechnym uznaniu praw człowieka i wspólnot ludzkich jako wartości uniwersalnych dla społeczności i państw całego świata.
Niezwykła biografia i dorobek Lemkina są dziś powszechnie znane w środowiskach naukowych wielu dziedzin na wszystkich kontynentach – a samo pojęcie ludobójstwa doczekało się dziesiątek interpretacji i wykładni wśród filozofów, prawników, historyków, socjologów i psychologów.

Wystawa „Plakaty zaangażowane” w ramach 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie

Galeria Plakatu Polskiego w BUW zaprasza na wystawę „Plakaty zaangażowane” zorganizowaną w ramach 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, prezentującą wybrane prace laureatów konkursów Galerii Plakatu AMS.
Wystawa jest eksponowana w Galerii na Siatkach w pasażu BUW i potrwa do 4 lipca 2018 r.

Galeria Plakatu AMS to prawdopodobnie największy konkurs dla młodych grafików w Polsce.
Powstała w kwietniu 2004 roku. Jest projektem non-profit, którego celem jest rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną, promowanie polskiego, dobrze zaprojektowanego plakatu oraz zbliżenie środowisk reklamowego i akademickiego. Głównym założeniem projektu są otwarte konkursy na plakat o tematyce społecznej i kulturalnej. Biorą w nich udział przede wszystkim studenci szkół artystycznych oraz graficy-projektanci. Co roku na konkurs napływa kilkaset prac.
Prace laureatów są eksponowane w ogólnopolskich kampaniach na nośnikach reklamowych typu citylight (gabloty wiat przystankowych) należących do AMS. Wybrani uczestnicy odbyli staże w czołowych polskich agencjach reklamowych, część z nich rozpoczęła tam pracę.
Galeria Plakatu AMS była wielokrotnie nagradzana w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”, znalazła się wśród przykładów dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Dotychczas, odbyło się osiemnaście edycji konkursu:
1. Zapraszamy do… – promocja miast i regionów Polski.
2. Popatrz w chmury, zostaw mury! – walka z wandalizmem.
3. Bądź mądry – czytaj prasę – promocja czytelnictwa prasy.
4. Wszyscy jedziemy na jednym wózku – uświadomienie nierównego statusu niepełnosprawnych.
5. 20.Międzynarodowe Biennale Plakatu – plakat reklamujący Biennale Plakatu.
6. Zostaw samochód – daj odetchnąć miastu – promocja komunikacji miejskiej.
7. Sieć = alienacja lub sieć = wspólnota – społeczna rola internetu.
8. Myśl rowerowo! – promocja roweru jako środka komunikacji w miastach.
9. Fryderyku! Wróć do Warszawy! – związki Fryderyka Chopina z Warszawą.
10. Skłodowska-Curie była kobietą – wspieranie starań kobiet o równouprawnienie.
11. Dzisiaj Polska! – promocja Polski podczas prezydencji w Unii Europejskiej.
12. Miłość nie cukierki – najlepiej w rodzinie – jeśli nie biologicznej, to w zastępczej.
13. Przemoc. Twoja sprawa – wezwanie do reagowania na przemoc.
14. Tacy jesteśmy. Polacy 1989–2014 – autoportret Polaków roku 2014.
15. Przestrzeń wspólna – przestrzeń niczyja? – dyskusja na temat przestrzeni publicznej.
16. Szekspir do nieskończoności – uniwersalność twórczości Szekspira 400 lat po jego śmierci.
17. Myślę o Wiśle – promocja Wisły w 2017 roku – Roku Rzeki Wisły.
18. Rzeczpospolita = rzecz wspólna – jak rozumiemy dobro wspólne w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizator:
Galeria Plakatu Polskiego w BUW Włodka Orła i Darka Zgutki.

Zapraszamy!

„Wokół własnej osi” – wystawa malarstwa Katarzyny Ferworn-Horawy

„Wokół własnej osi” – wystawa malarstwa Katarzyny Ferworn-Horawy
21 czerwca – wystawa przedłużona do 25 lipca 2018 r.

Wernisaż: 21 czerwca 2018 r., godz.18.00, pasaż BUW

 

Wystawa malarstwa „Wokół własnej osi” jest prezentacją pracy doktorskiej Katarzyny Ferworn-Horawy z dziedziny sztuk pięknych, pod kierunkiem prof. Leona Tarasewicza pt.: Wrażenie poznania. Akt twórczy jako akt poznania. Obrona odbędzie się 11 lipca 2018 r. na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na wystawie obejrzeć można 14 obrazów Artystki wykonanych techniką akrylową na płótnie, które zaprezentowane są w przestrzeni BUW w czterech miejscach zaznaczonych na mapce.

Katarzyna Ferworn-Horawa jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie i obecnie doktorantką w Instytucie Filozofii UW. W swoich dziełach łączy obraz, ruch, przestrzeń i słowo w działaniach na styku sztuki mediów i filozofii.

Słowo Artystki o procesie powstawania prac malarskich, które są przedmiotem wystawy: Gołymi stopami wchodzę na płótno pokryte farbami. Staję pośrodku i wykonuję gest, który zaznacza początek zdarzenia w czasie — rozpościeram ramiona. Obejmuję przestrzeń w posiadanie, zaznaczam granice, jakie przysługują mojemu ciału. Zaczynam się obracać wokół własnej osi. Ciało, przestrzeń i ruch w czasie budują akt twórczy. Obraz powstaje samoistnie, kiedy mokra farba rozmazuje się pod stopami. Z każdym krokiem obraz ukazuje się, podobnie jak świat wokół nas, oraz narzuca się jako zdarzenie. To krótkie, intensywne przeżycie składa się z rytmu tracenia i odzyskiwania równowagi. Akt poznania, jako tworzenia (w świadomości) wyobrażenia na podstawie wrażenia, i akt twórczy, jako tworzenie obrazu ze względu na ruch ciała, są analogiczne w moim doświadczeniu malarskim. Akt poznania wymaga momentu twórczego w miejscu przejścia pomiędzy wrażeniem, a obrazem w wyobraźni (wyobrażeniem) i, podobnie jak akt twórczy, jest otwarty na to, co nowe i zaskakujące. Akt twórczy jest zawsze nakierowany na nieprzewidywalny świat zewnętrzny i zakłada jego ujawnienie, czyli w efekcie jest poznawaniem nieznanego.

Organizator:
Katarzyna Ferworn-Horawa we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie

Zapraszamy!

22 czerwca 2018 r. – publiczna projekcja filmu „Watchers of the Sky”

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, w ramach propagowania wiedzy na temat postaci Rafała Lemkina (1900-1959), zaprasza na pierwszą w Polsce publiczną projekcję filmu Watchers of the Sky – amerykańskiej produkcji dokumentalnej poświęconej temu wybitnemu polskiemu prawnikowi i problematyce ludobójstwa we współczesnym świecie.
Wstęp wolny.
Wprowadzenie do filmu – prof. Marek Kornat i dr Agnieszki Bieńczyk – Missala.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Ul. Dobra 56/66
sala 316, III piętro
22 czerwca 2018 r., godz. 18.10

 

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, przy wsparciu zewnętrznych mecenasów, przekaże również w tym dniu do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie kolekcję publikacji, zawierającą zarówno klasyczne, jak i najnowsze monografie w obszarze definiowanym na Zachodzie jako „genocide studies” – studia nad ludobójstwem.

Pozycje składające się na Kolekcję Lemkinowską oznaczone będą specjalnym stemplem.

Publikacje z tego zbioru będą dostępne od 22 czerwca br. na wyróżnionych regałach na II piętrze BUW, na lewo od tronu papieskiego.

czytaj więcej ...

Na rok 2018 przypada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też 70-lecie uchwalenia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 1948 r.
Ludobójstwo (ang. genocide) – to jedno z najmroczniejszych zjawisk w historii człowieka, nazwane i napiętnowane dopiero w XX wieku przez polskiego prawnika, stanowi wciąż jedno z głównych wyzwań cywilizacyjnych.
Twórcą tego powszechnie dziś znanego na całym świecie pojęcia, a także głównym autorem projektu konwencji był polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin (1900-1959), uczeń profesora Juliusza Makarewicza („ojca” polskiego kodeksu karnego) na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, sześciokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.
Był tytanem pracy – pisał, przekonywał, doradzał, a wreszcie osobiście zabiegał o ratyfikację Konwencji wśród dyplomatów, prezydentów, koronowanych głów.

Warto zauważyć, że Konwencja, której współautorem był Polak, została przyjęta przez ONZ w grudniu 1948 roku, dzień przed Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Te dwa akty prawne stanowią fundamenty współczesnego prawa i ładu międzynarodowego, budowanego na powszechnym uznaniu praw człowieka i wspólnot ludzkich jako wartości uniwersalnych dla społeczności i państw całego świata.
Niezwykła biografia i dorobek Lemkina są dziś powszechnie znane w środowiskach naukowych wielu dziedzin na wszystkich kontynentach – a samo pojęcie ludobójstwa doczekało się dziesiątek interpretacji i wykładni wśród filozofów, prawników, historyków, socjologów i psychologów.

Godziny otwarcia BUW do 30 września 2018 r.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Biblioteka pracuje w trybie wakacyjnym:

Informatorium, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism Bieżących, Wypożyczalnia Miejscowa, Wolny Dostęp
 • poniedziałek, wtorek: 14-21
 • środa, czwartek, piątek:  9-16
 • sobota, niedziela – nieczynna

Uwaga! Zwroty książek przyjmowane są również przez pracowników ochrony przy wejściu do Biblioteki codziennie w godzinach 7-22.

Godziny otwarcia agend BUW w dniach 1 lipca - 31 sierpnia 2018 r.

Zapisy do Biblioteki
 • poniedziałek, wtorek: 14-20
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynne
 Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Użytkowników BUW

tel. 55 25 182, 55 25 384, e-mail: wypoz.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-20
 • środa, czwartek, piątek: 9-16
 • sobota, niedziela: nieczynne
 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel. 55 25 209, e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-21
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynna
Pracownia Reprograficzna

tel. 55 25 400, 55 25 401, e-mail: reprobuw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-15
 • środa, czwartek, piątek: 10-15
 • sobota, niedziela: nieczynna
 Archiwum BUW

pok. 114, tel. 55 25 261, e-mail: m.swiezewski@uw.edu.pl

 • środa, czwartek: 9-13 (po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym)

Uwaga! Do 29 lipca Archiwum BUW jest nieczynne.

Czytelnia Zbiorów XIX Wieku

tel. 55 25 025, e-mail: gabxix.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-19
 • środa, czwartek, piątek: 9-16
 • sobota, niedziela: nieczynna

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Czytelnia Zbiorów XIX Wieku jest nieczynna.

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

tel. 55 25 720, 55 25 722, e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek: nieczynny
 • wtorek: 14-18
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Rękopisów

tel. 55 25 900, 55 25 902, e-mail: rps.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: nieczynny
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Rycin

tel. 55 25 830, e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, środa, piątek: nieczynny
 • wtorek: 14-18
 • czwartek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Starych Druków

tel. 55 25 772, 55 25 767, e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-19
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

tel. 55 25 885, e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: nieczynny
 • środa, czwartek, piątek: 10-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Zbiorów Muzycznych

tel. 55 25 740, e-mail: muz.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-19
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Biblioteka Austriacka

tel. 55 25 211, e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-21
 • środa, czwartek, piątek: 9-16
 • sobota, niedziela: nieczynna

Zapisy i wypożyczenia:

 • poniedziałek, wtorek: 14-20
 • środa, czwartek, piątek: 10-16
 • sobota, niedziela: nieczynna

Dyżury informatorów dziedzinowych

e-mail: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

P – język, literatura
mgr Alina Cywińska
tel. (22) 55 25 381
poniedziałek, wtorek 15-17
środa – piątek 13-15

Uwaga! Informator nieobecny w dniach 6-24 sierpnia.

B, L – filozofia, psychologia, religia, oświata
vacat
tel. (22) 55 25 166

AM C D-F GN700-875 – nauki historyczne
mgr Lilianna Nalewajska
tel. (22) 55 25 160
poniedziałek 15-17
wtorek 14-16
środa – piątek 11-13

Uwaga! Informator nieobecny w dniach 9-27 lipca i 20-24 sierpnia.

G-GF Q R-V – geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane
mgr Maja Bogajczyk
tel. (22) 55 25 163
poniedziałek, wtorek 17-19
środa – piątek 10-12

K, J – prawo, nauki polityczne
mgr Dorota Bocian
tel. (22) 55 25 202
poniedziałek, wtorek 18-20
środa – piątek 13-15

Uwag! Informator nieobecny w dniach 23 lipca – 3 sierpnia.

H GN1-673 GR-GV – nauki społeczne, antropologia
mgr Anna Białanowicz-Biernat
tel. (22) 55 25 193
poniedziałek 17-19
wtorek 14-16
środa – piątek 10-12

Uwaga! Informator nieobecny w dniach 2-27 lipca.

A, Z – dzieła treści ogólnej, bibliotekoznawstwo
mgr Anna Gimlewicz
tel. (22) 55 25 189
poniedziałek 14-16
wtorek 15-17
środa – piątek 9-11

Uwaga! Informator nieobecny w dniach 6-21 sierpnia.

M, N – muzyka, architektura, sztuki piękne
mgr Magdalena Fedorczyk-Falis
tel. (22) 55 25 196
poniedziałek, wtorek 17-19
środa – piątek 11-13

Od 1 do 30 września 2018 r. Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • poniedziałek – piątek: 8-21
 • sobota: 9-21
 • niedziela: 15-20

 

Biblioteki UW podczas wakacji 2018

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).