BuwLOG

W domenie publicznej życie zaczyna się po 70. – edycja 2023 (cz. 2)

Zdjęcie portretowe mężczyzny z brodą opierającego się na lasce.

Stanisław Stempowski, 1870-1952 (Rps BUW nr 1529)

Bohaterem drugiego odcinka tegorocznego cyklu „Życie w domenie publicznej zaczyna się po 70” jest Stanisław Stempowski, którego portret w nielicznych istniejących opracowaniach biograficznych kreślą dziś niewiele mówiące hasła: publicysta, tłumacz, bibliotekarz, działacz społeczny, mason, minister w rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej, ziemianin o socjalistycznych poglądach i „tyleż Polak, co Ukrainiec”, jak zwykł o sobie mawiać. Takie lakoniczne określenia nie oddają w pełni tej złożonej postaci, nie sposób rozwinąć ich również w krótkiej z założenia formie, jaką jest wpis na blogu. Spróbujmy jednak choć w największym skrócie przybliżyć sylwetkę człowieka, który był jednym z pierwszych orędowników dialogu polsko-ukraińskiego w czasach, gdy na fali rodzącego się nowoczesnego nacjonalizmu obie narodowości zaczęły się od siebie coraz bardziej oddalać.

Stanisław Stempowski urodził się 27 stycznia 1870 roku w Hucie Czernielowieckiej na Podolu, w polskiej rodzinie ziemiańskiej, osiadłej na Ukrainie w XVII wieku. Z domu rodzinnego, w którym spędził dzieciństwo, wyniósł zamiłowanie do literatury, otwartość na różnorodność etnicznego otoczenia, a także brak uprzedzeń klasowych i towarzyskich. Pod kierunkiem guwernantek i prywatnych nauczycieli nabył biegłości w posługiwaniu się językiem francuskim, niemieckim i rosyjskim, a dorastając wśród ukraińskiej służby i chłopów, swobodnie mówił również ich językiem. Ukrainą naznaczone było zresztą całe późniejsze życie oraz twórczość Stempowskiego, a „świat prostych ludzi” – jak pisał w swoich pamiętnikach – „rzeźbił jego duszę”. [1]

Stary druk urzędowy.

Prośba Stanisława Stempowskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie o wydanie odpisu aktu urodzenia z 21.04.1951 roku (Rps BUW nr 1529)

W 1879 roku rozpoczął naukę w Kamieniecko-Podolskim Gimnazjum Męskim, gdzie uczył się już jego starszy brat Piotr. Stanisław był współorganizatorem tajnych kółek samokształceniowych, a także założycielem konspiracyjnej biblioteki, co nie umknęło uwadze dyrekcji szkoły i w konsekwencji doprowadziło do tego, że w 1888 roku nie otrzymał świadectwa dojrzałości.

Po krótkim pobycie w Warszawie, gdzie poznał Ludwika Krzywickiego,[2] udał się do Dorpatu (obecnie Tartu w Estonii). Aby uniknąć poboru do wojska i móc przygotować się do matury, Stempowski podjął studia w Instytucie Weterynaryjnym, jednak rzadko uczęszczał na wykłady. Zamiast tego zajął się samokształceniem: studiował literaturę i historię Polski, intensywnie uczył się języka niemieckiego i po raz pierwszy zaczął studiować polską gramatykę. Czteroletni pobyt w Dorpacie miał zasadniczy wpływ na ukształtowanie się poglądów Stempowskiego. Czytał dużo literatury socjalistycznej, był jednym z założycieli socjaldemokratycznego kółka studenckiego noszącego nazwę „Kuchnia Polska”, brał także udział w kolportażu bezdebitowych pisemek socjalistycznych ze Lwowa. Podejrzany o przynależność do austro-węgierskiej siatki szpiegowskiej, w sierpniu 1892 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Kijowie, gdzie wskutek wielokrotnych przesłuchań i tortur był bliski samobójstwa. Przeżycia więzienne Stempowskiego wykorzystała później Maria Dąbrowska kreśląc postać jednego z bohaterów „Nocy i dni”. Po zakończeniu śledztwa w grudniu 1892 roku został zwolniony za kaucją w wysokości 10 000 rubli oraz zastrzeżeniem, że do czasu ogłoszenia wyroku będzie mieszkał pod nadzorem policji w majątku swojego ojca. Stanisław zamieszkał więc ponownie w rodzinnym majątku w Hucie Czernielowieckiej, wkrótce jednak otrzymał od władz zgodę na wyjazd do Dorpatu, gdzie złożył egzaminy dyplomowe.

Stary dowód osobisty. Na pierwszej stronie zdjęcie mężczyzny z brodą i dwa stemple z orłem. Na drugiej dane mężczyzny i stempel z orłem.

Dowód osobisty Stanisława Stempowskiego, wystawiony przez Komisariat Rządu R.P. na m.st. Warszawę w 1926 roku (Rps BUW nr 1529)

Ale już we wrześniu 1893 roku Stempowski został skazany na trzy lata jawnego dozoru policyjnego w wybranym przez siebie miejscu, z wyjątkiem miast uniwersyteckich. Przyjął propozycję ojca i objął posagowy majątek matki w Szebutyńcach (powiat uszycki). Po zakończeniu kary w grudniu 1896 roku udał się w podróż po krajach Europy Zachodniej, gdzie poznał niemieckich oraz francuskich działaczy socjalistycznych, m.in. Wilhelma i Karla Liebknechtów oraz Georga Ledeboura. Jesienią 1897 roku wrócił do Królestwa Polskiego i zamieszkał w Warszawie. Wraz ze Stanisławem Posnerem i Feliksem Hanickim ufundował stypendium dla Przemysława Rudzkiego, karnie usuniętego z Uniwersytetu Warszawskiego za udział w proteście studentów przeciw rosyjskim profesorom. Rozpoczął też wówczas współpracę z Bronisławem Natansonem,[3] zatrudniając się w należącym do niego wydawnictwie. Podjął się m.in. pierwszego polskiego tłumaczenia „Zmartwychwstania” Lwa Tołstoja, uzyskując na to zgodę autora. Zaczął również pracę w finansowanej przez Natansona Czytelni Dzieł i Pism Naukowych (późniejsza Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy).

W latach 1902-1905 wraz ze Stanisławem Posnerem [4] i Ludwikiem Krzywickim redagował lewicujące pismo „Ogniwo”. Sympatyzował z Polską Partią Socjalistyczną, w listopadzie 1905 roku zorganizował jeden z pierwszych wieców PPS w Warszawie. W 1906 roku współredagował w Kijowie tygodnik PPS-Lewicy i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy „Brzask”. W idei socjalizmu Stempowski dostrzegał nieuchronność przemian, głęboki humanitaryzm, dbałość o ludzi bez względu na ich narodowość, wyznanie i klasę społeczną.

strona rękopisu

Stanisław Stempowski: O tragicznym przyjacielu Stanisławie Posnerze, 6.03.1949 (Rps BUW nr 1532)

Po zamknięciu „Ogniwa” przez władze carskie Stempowski spędził kolejnych dwanaście lat (1906-1917) w odziedziczonym majątku rodzinnym w Winikowcach (powiat lityński) na Podolu. Zaangażował się wówczas w ukraińską działalność polityczną i oświatową na Wołyniu, aktywnie wspierając dążenia Ukraińców do niepodległości i państwowości, a także organizując w swoim dworze cotygodniowe dyskusje w ramach tzw. Akademii Winikowieckiej. W czerwcu 1917 roku na 12 Nadzwyczajnym Zjeździe Prowincji Podolskiej stwierdził w imieniu Polaków, że „szeroki zasięg ruchu ukraińskiego budzi ich pełną sympatię”. Gdy 26 września 1917 roku rosyjscy dezerterzy zniszczyli dwór w Winikowcach, przeniósł się do Winnicy, gdzie założył tygodnik „Życie Polskie”. Po zdobyciu miasta przez bolszewików został prezesem Naczelnego Komitetu Polskiego, broniącego interesów polskiej ludności.

Rekomendowany przez Józefa Piłsudskiego 3 maja 1920 roku, został ministrem rolnictwa, a następnie ministrem zdrowia Ukraińskiej Republiki Ludowej. W lipcu 1920 roku, pod naporem ofensywy bolszewickiej, ewakuował się  wraz z władzami polskimi do Warszawy, tracąc jednocześnie majątek na Podolu, w tym bogatą bibliotekę oraz archiwum w Winikowcach. W listopadzie 1920 roku Stempowski wraz z wieloma innymi sygnatariuszami podpisał porozumienie między rządem URL a Rosyjskim Komitetem Politycznym w Warszawie, kierowanym przez Borysa Sawinkowa, o uznaniu przez Rosyjski Komitet Polityczny niepodległości państwowej URL i wspólnych działaniach przeciwko bolszewikom.

Stare zdjęcie rodzinne (grupowe). Ludzie pozujący w ogrodzie.

W rzędzie pod agawą (z laską) ojciec Stanisława, matka, syn Pawełek z ojcem Stanisławem Stempowskim. Dom w Winikowcach (Rps BUW nr 1529)

Po podpisaniu 18 marca 1921 roku traktatu pokojowego w Rydze, zgodnie z którym zawieszono oficjalną działalność emigracyjnych struktur Ukraińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, Stempowski wszedł do rządu, utworzonego w Warszawie z inicjatywy grupy przywódców UPR z Ukraińskiego Komitetu Centralnego (zarejestrowanego 9 sierpnia 1921 roku). Wkrótce został również członkiem zarządu Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych, propagującego ideę uwolnienia się narodów nierosyjskich od sowieckiej dominacji, współtworzył też Instytut Badania Spraw Narodowościowych. W latach 1924-1939 kierował zorganizowaną przez siebie Biblioteką Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. W 1932 roku został współpracownikiem Ludwika Krzywickiego w Instytucie Gospodarstwa Społecznego, współorganizatorem i współredaktorem jego wydawnictw pamiętnikarskich („Pamiętniki bezrobotnych”, „Pamiętniki chłopów”, „Pamiętniki emigrantów”). Był także wieloletnim prezesem Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego.

Pod koniec 1921 roku, pod pseudonimem Paweł Zaorski, Stempowski został wprowadzony do wolnomularskiej loży „Kopernik” (Wielka Loża Narodowa Polski), a rok później do afiliowanej przez WLNP ukraińskiej loży „Jedność”, której przez rok przewodniczył. W 1923 roku został wielkim sekretarzem WLNP, a w latach 1924-1928 był jej wielkim mistrzem, zastępując  na tym stanowisku Andrzeja Struga. W masonerii osiągnął najwyższy, 33 stopień wtajemniczenia.

W 1926 roku Stanisław Stempowski poznał Marię Dąbrowską, z czasem stając się  jej przyjacielem i towarzyszem życia. W okresie międzywojennym był ceniony przez warszawskie środowiska liberalne, m.in. za otwartą krytykę modelu życia i polityki polskich ziemian kresowych oraz podważanie ich racji bytu na Ukrainie, przez co był z kolei potępiany przez środowiska nacjonalistyczne. Po wybuchu drugiej wojny światowej razem z Dąbrowską wyjechał z Warszawy kierując się na wschód, zatrzymując się m.in. w Łucku, Brześciu i Lwowie.

W czerwcu 1940 roku powrócili do warszawskiego mieszkania przy ulicy Polnej 40, gruntownie przeszukanego przez Gestapo, które skonfiskowało m.in. archiwum po zmarłym Stanisławie Posnerze. Za swoją aktywność w zdelegalizowanych dekretem prezydenta RP Ignacego Mościckiego zrzeszeniach masońskich Stempowski był również przesłuchiwany przez Gestapo. Zobowiązał się wówczas do spisania historii swojej działalności wolnomularskiej, jednak w przekazanym „Memoriale” nie ujawnił żadnych szczegółów, przedstawiając masonerię jako jedno z narzędzi polityki Józefa Piłsudskiego. Mimo dużego ryzyka, Stempowski związał się wówczas z wydawanym przez Henryka Józewskiego konspiracyjnym dwutygodnikiem „Polska Walczy”, finansowanym przez Delegaturę Rządu RP na Kraj, opiekował się również schorowanym i żyjącym w skrajnej nędzy Ludwikiem Krzywickim, spisując jego wspomnienia, nie zaniedbując przy tym prowadzenia własnych pamiętników.

Strona rękopisu

Tekst memoriału Stanisława Stempowskiego o wolnomularstwie złożonego przez niego w Gestapo w Al. Szucha 1.08.1940 roku (Rps BUW nr 1532)

Po zakończeniu wojny Stempowski został przyjęty do Związku Zawodowego Literatów Polskich, ale szybko przekonał się o potędze ówczesnej cenzury. Publikował jednak dużo i chętnie, m.in. w „Kurierze Codziennym”, dwutygodniku literackim „Warszawa,” „Odrodzeniu” i „Bibliotekarzu”. Na zlecenie  Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” zredagował pięć tomów  „Wspomnień” Ludwika Krzywickiego, z których drukiem za jego życia ukazał się tylko pierwszy. Podjął również pracę w Centralnej Bibliotece Wojskowej.

Stanisław Stempowski żył 82 lata. W pisanych pod koniec życia (lata 1940-1943) „Pamiętnikach” zdążył utrwalić jedynie pierwszą połowę swej biografii, cztery dziesięciolecia poprzedzające wybuch pierwszej wojny światowej. W 1953 roku, nakładem wrocławskiego Zakładu im. Ossolińskich, ukazało się siedem pierwszych rozdziałów ze wstępem Marii Dąbrowskiej. Pozostałe rozdziały, zatrzymane przez cenzurę, zostały wydane w paryskich „Zeszytach Historycznych” (1972 zeszyt 21, 1973 z. 23 i 24). Z ich lektury, a także z innych dokumentów składających się na bogatą spuściznę rękopiśmienną przechowywaną w Gabinecie Rękopisów BUW, wyłania się obraz niepogodzonego ze społecznymi konwenansami, zaściankowością i egoizmem kontestatora, a przy tym człowieka, który łączył w sobie cechy uznawane w ówczesnych warunkach społeczno-politycznych za niemożliwe do pogodzenia sprzeczności.

Bogata spuścizna Stanisława Stempowskiego wpłynęła do BUW w trzech partiach: pierwszą część podarowała sama Maria Dąbrowska w 1954 roku, druga część została przekazana w 1968 roku jako dar spadkobierców Marii Dąbrowskiej i Stanisława Stempowskiego, a w 1984 roku Zuzanna Stempowska w imieniu swojego syna Huberta (wnuka Stanisława), ofiarowała resztę materiałów, pozostających dotychczas w posiadaniu rodziny. Chociaż kataklizmy dwóch wojen światowych w znacznym stopniu uszczupliły systematycznie gromadzone i pieczołowicie przechowywane przez Stempowskiego archiwum, to materiały które udało się ocalić są niezwykle cennym źródłem wiedzy o ich właścicielu oraz epoki w której żył i pracował.

Stare zdjęcie rodzinne (grupowe). Ludzie stojący przed wejściem do domu.

Dom w Winikowcach, Stanisław Stempowski z synami (Rps BUW nr 1529)

Spuścizna Stanisława Stempowskiego, obok dokumentów biograficznych, prywatnych i wspomnień, zawiera również jego próby literackie oraz przekłady z literatury rosyjskiej i francuskiej, dokonywane wspólnie z Marią Czapską [5] i Marią Dąbrowską. Zachowała się część archiwum redakcji czasopisma „Ogniwo”, materiały z czasów współpracy z Instytutem Gospodarstwa Społecznego, liczne rękopisy i wycinki prasowe, zbierane przez Stempowskiego do interesujących go spraw i aktualnych zagadnień oraz obszerna korespondencja, w tym listy do i od Marii Dąbrowskiej.

W archiwum odnajdujemy również materiały rodzinne Stempowskiego: fragmenty papierów jego żony Marii ze Stempowskich Stempowskiej, oraz synów: Jerzego, Huberta i Pawła. Obok nich również część spuścizny jego bliskich przyjaciół i współpracowników: Stanisława Posnera i Ludwika Krzywickiego, a także drobne fragmenty archiwów Stanisława Czekanowskiego, Przemysława Rudzkiego,  Mieczysława Rettingera oraz Aurelego Drogoszewskiego.

Szczególnie interesującą częścią spuścizny Stanisława Stempowskiego, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, są materiały dotyczące Ukrainy i spraw ukraińskich w latach 1917-1939. Już wkrótce w Bibliotece Cyfrowej UW Crispa zaprezentujemy obszerny wybór tych dokumentów. Tegoroczne przejście utworów Stanisława Stempowskiego do domeny publicznej jest dobrym pretekstem do opracowania tego archiwum w katalogu elektronicznym biblioteki. Dotychczas było ono opisane wyłącznie na kartach czwartego tomu Katalogu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

///

Stanisław Stempowski swoją twórczość skromnie określał terminem „czernienie papieru”, co nie przeszkadzało mu stawiać wysokich wymagań sobie i swoim dziełom. W archiwum Stempowskiego, przechowywanym dziś w Gabinecie Rękopisów BUW, odnajdujemy liczne dowody na to, jak wielką uwagę zwracał na styl i język pisanego utworu. Uważał, że dochowując wierności tym zasadom, autor tworzy niewidzialną więź i grunt porozumienia z czytelnikiem. Jednocześnie to „czernienie papieru” było dla Stempowskiego nie tylko sposobem na ekspresję wyznawanych poglądów i spożytkowanie płodnego talentu, lecz również możliwością zaprezentowania swym rodakom bogatej kultury Ukraińców, ich ziemi, tradycji i literatury. Dziś mamy niewątpliwy przywilej i możliwość przekonania się, w jakim stopniu te szczytne zamiary Stempowskiemu udało się zrealizować.

Łukasz Ratajczak (Gabinet Rękopisów BUW)

 

Bibliografia

Pacholczykowa A. Stempowski Stanisław [w:] Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIII. Warszawa-Kraków 2004-2005 (BUW WD CT1230.P65)

Semczyszyn M. Stanisław Stempowski wobec spraw polsko-ukraińskich [w:] Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”, red. M. Semczyszyn, M. Zajączkowski, Warszawa-Lublin-Szczecin 2014, s. 204-215 (BUW WD DK4185.U38 G54 2014)

Stempowski S. Pamiętniki. 1870-1914, Wrocław 1953 (BUW 109359)

Voznyuk O. W dolinie Dniestru: wizja przestrzeni wielokulturowej w twórczości Jerzego Stempowskiego [w:] Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, s. 653-660. (BUW WD PG7053.E84 P73 2013)

 

[1] S. Stempowski, Pamiętniki. 1870-1914, Wrocław 1956, s. 6.

[2] Ludwik Joachim Franciszek Krzywicki, ps. „K. R. Żywicki”, „J. F. Wolski” (1859-1941) – socjolog, ekonomista, pedagog, działacz społeczny, polityk. Prekursor i jeden z twórców polskiej socjologii.

[3] Bronisław Natanson (1865-1906) – prawnik i wydawca pochodzenia żydowskiego. Wydał wiele publikacji z zakresu filozofii, historii, literatury, nauk społecznych i przyrodniczych, a także powieści Stanisława Żeromskiego i Władysława Stanisława Reymonta.

[4] Stanisław Posner, właściwie Salomon Posner, pseud. Henryk Bezmaski (1868-1930) – prawnik i publicysta, działacz socjalistyczny, senator I i II kadencji w II RP.

[5] Maria Dorota Leopoldyna Czapska h. Leliwa, ps. Dorota Obuchowicz, Maria Strzałkowska, Dorota Thun (1894 -1981) – historyczka literatury, eseistka, autorka wspomnień, siostra Józefa Czapskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.