BuwLOG

Wieści z Senatu UW – posiedzenia 23 marca 2016, 20 kwietnia 2016

Na posiedzeniu senatu dnia 23 marca 2016 r. rektor Pałys poinformował, że Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety okolicznościowe „200. Rocznica utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego”, złotą o nominale 200 zł oraz srebrną o nominale 10 zł. Decyzją władz rektorskich każdy członek Senatu otrzyma srebrną monetę o nominale 10 zł.

Rektor przekazał następnie, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin przesłał pismo dotyczące rozpoczęcia prac nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, które zostało przesłane do dziekanów. MNiSW w wyniku konkursu wyłoni trzy zespoły eksperckie, których zadaniem będzie przygotowanie szczegółowych założeń do ustawy oraz przeprowadzenie konsultacji środowiskowych. Konkurencyjne projekty założeń będą prezentowane w roku 2017 w ramach cyklu konferencji, które złożą się na Narodowy Kongres Nauki. W toku debat projekt ustawy uzyska ostateczny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019. Z dyskusji w KRASP oraz KRUP wynika, że bardzo ważny będzie etap powstawania tego ostatecznego projektu założeń i uczelnie powinny aktywnie uczestniczyć w tym etapie. MNiSW przesłało również pismo w sprawie zakończenia prac Zespołu Doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w dotychczasowym składzie. MNiSW zapowiedziało, że NPRH będzie kontynuowany w zmienionym kształcie, nowy skład Rady powołany zostanie do końca marca. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, środki z których finansowany był moduł Rozwój trafią do Narodowego Centrum Nauki, moduł Tradycja zostanie zastąpiony przez Dziedzictwo narodowe, ponadto będzie funkcjonować moduł Uniwersalia, który zastąpi moduł Umiędzynarodowienie.

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. omawiano, m.in. wykonanie planu finansowego za rok 2015. Prorektor Giza-Poleszczuk poinformowała, że po stronie przychodów udało się uzyskać zaplanowane przychody, jednak ich struktura jest inna od zakładanej. W pozycji 2.1. odpis 30% od odpłatności za studia nie udało się zrealizować zaplanowanych przychodów. Oznacza to, że nie uległ zahamowaniu dotychczasowy trend spadkowy w „studiach płatnych”. Natomiast w pozycji 2.2. narzut kosztów pośrednich na badania naukowe udało się uzyskać większe przychody własne w stosunku do planowanych. Następnie prorektor Giza-Poleszczuk poinformowała, że wydatki ogółem w roku 2015 zostały utrzymane na zaplanowanym poziomie. Kwota rezerwy na prefinansowanie projektów europejskich, podana według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., obecnie uległa zmniejszeniu, ponieważ odzyskujemy środki zarezerwowane na prefinansowanie. Dobry wynik finansowy całej Uczelni odzwierciedlony jest w wynikach finansowych jednostek organizacyjnych. Zbiorczo sytuacja finansowa jednostek uległa poprawie, odnotowano dodatni wynik finansowy na poziomie 15 mln zł. Niektóre jednostki nadal mają problemy finansowe. W roku 2016 Uniwersytet otrzyma najprawdopodobniej dotacje ministerialną większą o ok. 2,1% oznacza to, że rok 2016 będzie co najmniej tak dobry jak rok ubiegły.

W tym dniu została też jednogłośnie przyjęta uchwała w sprawie sprawozdania dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2015. Dyrektor Talbierska przedstawiła informacje dotyczące kadry BUW i bibliotek wydziałowych, zasobów elektronicznych dostępnych online, wypożyczeń i pobrań w BUW i bibliotekach wydziałowych oraz wydarzeń naukowych organizowanych w BUW w roku 2015. Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli dziekan Jan J. Michałek, dziekan Elżbieta Zybert, dr Janina Mincer-Daszkiewicz, prof. Marian Górski, mgr Jolanta Urbanikowa, przewodnicząca Maja Matuszewska, studentka Monika Helak, student Piotr Włodarczyk, kanclerz Jerzy Pieszczurykow, Rektor Marcin Pałys. W dyskusji poruszono kwestie: uzupełnienia Sprawozdania BUW i bibliotek wydziałowych o informacje dotyczące sytuacji finansowej oraz średniego wynagrodzenia bibliotekarzy bibliotek wydziałowych; wprowadzania elektronicznej obiegówki na Uniwersytecie i korzyści z tego płynących; taniej i ogólnodostępnej stołówki w budynku BUW oraz lepszej promocji narzędzia „zapytaj nas online”.

na podstawie prokokołów posiedzeń Senatu UW: Agnieszka Kościelniak-Osiak, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *