BuwLOG

Wieści z Senatu UW: maj i czerwiec

Posiedzenie Senatu w dniu 18 maja 2016 r. zaszczycił wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin. Przypomniał on, że szkolnictwo wyższe w latach 2011-2014 przeszło dwie duże nowelizacje ustawy – z jednej strony dostosowano system szkolnictwa wyższego do systemu bolońskiego, z drugiej zaś wypracowano obiektywne kryteria oceny działalności naukowej i działalności dydaktycznej umożliwiającej wzrost konkurencyjności między uczelniami. Efekty wprowadzonych zmian nie satysfakcjonują zarówno środowiska akademickiego, jak i MNiSW. Premier Gowin stwierdził, że po raz kolejny należy rozważyć korekty, które nie powinny mieć charakteru rewolucyjnego, natomiast powinny być wynikiem jak najszerszego dialogu środowiska akademickiego. Negatywnym skutkiem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z roku 2011 i 2014 jest m.in. nadmierna biurokratyzacja, w szczególności przeregulowanie sposobu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), a także sposobu działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Obecny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawy deregulacyjnej, został pozytywnie oceniony przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlament Studentów RP. Pracę nad nową Ustawą podzielono na dwa etapy. W konkursie wyłonione zostaną ze środowiska akademickiego trzy zespoły eksperckie, mające przygotować trzy konkurencyjne koncepcje szczegółowych założeń do ustawy oraz przeprowadzić szeroką, środowiskową konsultację projektów. Premier Gowin podkreślił, że poprzez konkurs MNiSW chce zainicjować oddolną, środowiskową debatę na temat tego, jak powinien wyglądać docelowy model szkolnictwa wyższego i model nauki. Drugim etapem prac będzie Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się jesienią 2017 r. w formie cyklu konferencji, na których prezentowane będą projekty założeń. W toku debat projekt ustawy uzyska ostateczny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019. Następnie Premier Gowin poinformował, że w maju zostaną zaproponowane nowe zasady parametryzacji, odchodzące od zbyt ścisłej algorytmizacji i wprowadzające element czynnika eksperckiego. Ponadto zaplanowano zmianę zasad finansowania szkolnictwa wyższego polegającą na wprowadzaniu systemu projakościowego. Premier Gowin stwierdził, że nie uda się zwiększyć nakładów na szkolnictwo wyższe, dużym sukcesem będzie utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania. Nowe zasady finansowania wejdą w życie najprawdopodobniej od stycznia 2018 r., natomiast korekty obowiązujących zasad mogą być wprowadzone wcześniej, w szczególności dotyczące dotacji projakościowej. Obecnie trwają prace nad naliczaniem dotacji dla uczelni w oparciu o dane z systemu POL-on. Zgodnie z przewidywaniami do końca roku nastąpi zintegrowanie danych z systemu POL-on oraz ZUS i GUS. Rektor Pałys poinformował, iż w dniu 13 maja 2016 r. Sejm RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślił, że na szczególną uwagę zasługuje sformułowanie: „Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Uniwersytetu, Sejm RP będzie wspierał dalszy rozwój Uniwersytetu Warszawskiego”.

Ostatnie posiedzenie senatu UW, kadencji 2012-2016 w dniu 29 czerwca 2016 r., odbyło się pod hasłem „porządków” –przegłosowano 38 wniosków o wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska profesorów na czas określony i nieokreślony, przyjęto sprawozdania komisji senackich, zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy na rok 2016 oraz wysłuchano sprawozdania rektora za rok 2015. Rektor Pałys podkreślił, że był to kolejny dobry rok, obfitujący w ważne wydarzenia. Jak w poprzednich latach, liczba studentów studiów stacjonarnych zmniejszyła się w niewielkim stopniu, natomiast szybciej spadała liczba studentów studiów niestacjonarnych, jest to trend utrzymujący się od kliku lat, trudny do odwrócenia. Ma to istotne konsekwencje dla wydziałów, których model organizacyjny i ekonomiczny opiera się na kształceniu niestacjonarnym, będą one musiały zmienić model funkcjonowania. W 2015 roku liczba doktorantów utrzymała się na równie wysokim poziomie jak w roku ubiegłym i jest porównywalna do liczby nauczycieli akademickich. W ostatnich latach obserwujemy wzrost aktywności badawczej pracowników naukowych Uniwersytetu. W ciągu ostatniej kadencji budżet badawczy wzrósł z 354 do 420 mln zł. Pracownicy Uniwersytetu otrzymali, aż pięć grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, najwięcej laureatów było z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Cieszy także pojawienie się kolejnej inicjatywy międzyobszarowej – Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, które będzie łączyło przedstawicieli różnych dyscyplin. Wart podkreślenia jest fakt, że Laboratorium zostało zaproszone przez Uniwersytet w Lozannie do uczestnictwa w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej dotyczącym humanistyki cyfrowej. Natomiast o stopniowym otwieraniu się na współpracę z otoczeniem biznesowym świadczy powstanie w 2015 roku pięciu nowych spółek spin-off. W grudniu jedna z nich została wyróżniona przez Urząd Marszałkowski w konkursie innowacyjnych firm. Przez ostatnie lata Uniwersytet zajmuje podobne miejsce w rankingach – pierwsze w Polsce, a na świecie wśród 4% najlepszych uczelni. Jest to związane z coraz silniejszą konkurencją, ponieważ wszystkie uczelnie zintensyfikowały wysiłki zmierzające do wzrostu pozycji rankingowej.

W roku 2015 oddano do użytku Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, jednostkę Wydziału Geologii, która w konkursie European Property Awards (projekt ECEG) otrzymała nagrodę dla najlepszego budynku użyteczności publicznej w Polsce. W grudniu na Ochocie oddana została druga część budynku, z przeznaczeniem m. in. na nowe laboratoria Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych. Na Białołęce powstało jedno z najnowocześniejszych w Polsce centrów obliczeniowych działające na potrzeby projektów realizowanych przez ICM. Udało się także odrestaurować zabytkowy budynek Łaźni Teodozji Majewskiej przy ul. Bednarskiej, ponadto trwa remont budynku audytoryjnego. Niewątpliwie z perspektywy rozwoju Uczelni najważniejszym wydarzeniem w 2015 roku było uchwalanie przez Radę Ministrów wieloletniego programu inwestycyjnego. W latach 2016-2025 Uniwersytet otrzyma dofinansowanie w wysokości 945 mln zł przeznaczone na modernizację Uniwersytetu. Rektor Pałys przypomniał, że starania o wsparcie z budżetu rozpoczęły się 10 lat temu, dlatego podziękowania należą się Zespołom Rektorskim i Kanclerskim poprzednich kadencji.

Na podstawie protokołów posiedzeń Senatu UW: Agnieszka Kościelniak-Osiak, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.