BuwLOG

Wieści z Senatu UW: październik, listopad, grudzień

19 października posiedzenie zdominowane było przez informacje o nadchodzących uroczystościach z okazji 200-lecia UW (uroczystym koncercie w Filharmonii 19 listopada oraz o przyznawaniu pracownikom Uczelni medali z okazji 200-lecia, 18 listopada ‒ międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet oraz UNICA pod tytułem Universities in the Capitals and the Grand Challenges). Innym ważnym punktem były wybory członków komisji senackich niebędących studentami lub doktorantami, na kadencję 2016-2020. Rektor Pałys przypomniał, że zgodnie ze Statutem Senat wybiera członków komisji senackich spośród członków Senatu oraz kandydatów zgłoszonych przez rady wydziałów i członków Senatu. Komisja zgodnie z uchwałą Senatu liczy 12 członków niebędących studentami lub doktorantami, w tym przewodniczący będący członkiem Senatu, w związku z tym do każdej komisji należy wybrać 11 osób. Zgodnie z Regulaminem Senatu co najmniej 1/4 składu komisji powinni stanowić członkowie Senatu. Senatorowie otrzymali listy kandydatów do poszczególnych komisji. Głosowania będą odbywać się tzw. systemem pozytywnym, każdy kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów.
Na posiedzeniu w dniu 23 listopada rektor Pałys poinformował m.in. o następujących sprawach: od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji dla uczelni. W nowym algorytmie istotny wpływ na wysokość dotacji będzie miał współczynnik dostępności dydaktycznej, który określa stosunek liczbowy kadry do studentów; w rankingu Best Global Universities Uniwersytet zajął 319 miejsce wśród 1000 najlepszych szkół wyższych na świecie. W zestawieniu regionalnym klasyfikującym najlepsze uniwersytety w Europie Uniwersytet zajął 141 miejsce wśród 439 uczelni. Natomiast w rankingu przedmiotowym uwzględniono pięć kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie: matematykę, która zajęła 78 miejsce, fizykę (113 miejsce), astronomię (167 miejsce), chemię (263 miejsce) oraz biologię i biotechnologię (271 miejsce).

21 grudnia rektor Pałys poinformował m.in. o kolejnym akcie agresji wobec członka społeczności akademickiej ‒ w dniu 26 listopada 2016 r. na ul. Puławskiej został pobity pan Jibril Adamu, doktorant Wydziału Orientalistycznego, obywatel Nigerii. Rada Wydziału potępiła ten akt agresji w stanowisku z dnia 29 listopada 2016 r. Zaapelowała do władz państwowych oraz mediów o podjęcie aktywnych działań, zmierzających do powstrzymania wypowiedzi i aktów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Jednocześnie Rada Wydziału zaapelowała do społeczności Uniwersytetu o solidarność z doktorantem.

Prorektor Choińska-Mika przedstawiała prezentację omawiającą wyniki rekrutacji w roku akademickim 2016/2017. W podsumowaniu wskazała, że statystyki rekrutacją są dosyć stabilne: na Uniwersytet zgłaszają się kandydaci z wynikami matur powyżej średniej, ale ich przewaga stopniowo maleje; zmniejsza się przeciętna liczba kierunków, na które aplikuje kandydat, ale nie zmniejsza się jednocześnie procent zakwalifikowanych na studia na Uniwersytecie; ze względów demograficznych z roku na rok zmniejsza się liczba maturzystów, liczba ta będzie nadal maleć aż do 2022 r.; na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich poziom selekcji jest nieco niższy niż w roku ubiegłym, zaś na studiach niestacjonarnych selekcja jest bardzo słaba; z roku na rok łatwiej jest dostać się na studia na UW.
Na posiedzeniu tym Senat UW zaopiniował negatywnie kandydaturę dr. hab. Roberta Jastrzębskiego z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony.
Rektor Pałys poinformował ponadto, że Komisja Europejska podsumowała dotychczasowe wyniki konkursów 
organizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Uniwersytet zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich instytucji, które zdobyły unijne granty. W 24 projektach otrzymaliśmy dofinansowanie na 9,3 mln euro.

Na podstawie protokołów posiedzeń Senatu UW: Agnieszka Kościelniak-Osiak, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.