BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – styczeń 2021

Okładki-Styczeń-2021-AutobiografkiP Język. Literatura

Anna Pekaniec, Autobiografki: szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet, Kraków  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020.

BUW Wolny Dostęp PG7102.A87 P44 2020

 

https://wuj.pl/ksiazka/autobiografki

Zbiór jest poświęcony listom, wspomnieniom, dziennikom pisanym w wieku dziewiętnastym i pierwszej połowie dwudziestego przez kobiety. Poza tekstami teoretycznymi  znajdziemy w nim opracowania szerszych tematów, na przykład świadectw o powstaniu styczniowym („Uczestniczki, obserwatorki, komentatorki. Powstanie styczniowe w autobiografiach kobiet”), czy obecności starych kobiet w tego typu dokumentach. Oddzielną grupę stanowią analizy poszczególnych  tekstów, wśród nich listów Elizy z Branickich Krasińskiej (żony poety Zygmunta Krasińskiego), krakowskich wspomnień Marii z Mohrów Kietlińskiej i jej córki Elżbiety, teatromanki, która przez dziesięciolecia opisywała swoje wrażenia z przedstawień w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Książkę uzupełnia obszerna literatura podmiotu (wydane w większości w powojennej Polsce zbiory listów, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia – ok. 100 pozycji) i przedmiotu, wykaz wykorzystanych stron internetowych, streszczenie w języku angielskim oraz indeks.

 


 

Okładki-Styczeń-2021-Ateistyczna-apologetyka-religii-we-współczesnej-filozofii-polskiejB L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Mateusz Pencuła, Ateistyczna apologetyka religii we współczesnej filozofii polskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

BUW Magazyn 1378375

BUW Wolny Dostęp W opracowaniu

Niniejsza publikacja jest oparta o pracę doktorską pod tym samym tytułem, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim w 2017 roku. Ukazała się drukiem w krytycznym momencie eskalacji w Polsce konfliktu polityczno-społecznego, w którym górę wzięły burzliwe emocje. Można było też zaobserwować radykalizację (o ile to jeszcze możliwe) wielu antagonistycznych postaw.

Dlatego tym lepiej, że w przestrzeni naukowej dyskusji pojawił się głos, który te napięcia może łagodzić, a przeciwstawne stanowiska – przybliżać. Wychodząc od filozofii religii Benjamina Constanta i dwóch typów metafizyki (filozofia – religia) u Artura Schopenhauera, ale bynajmniej nie ograniczając się do nich, Mateusz Pencuła wyjaśnia pozorną sprzeczność w tytułowym sformułowaniu „ateistycznej apologetyki religii”. Autor przyjrzał się dogłębnie poglądom pięciu dwudziestowiecznych polskich filozofów: Henryka Elzenberga, Stanisława Lema, Mariana Przełęckiego, Leszka Kołakowskiego i Bogusława Wolniewicza, wyłuskując z ich bogatej spuścizny odniesienia do religii i religijności człowieka. Wykład jest klarowny i uporządkowany, tak że czytelnicy nie-filozofowie nie będą mieli problemu ze śledzeniem toku wywodu. To ważne studium wyważonej postawy wobec religii. Na koniec na uwagę zasługuje również bibliografia, zwłaszcza uzupełniająca poruszane zagadnienia.

 


 

Okładki-Styczeń-2021-Warszawa-na-przełomie-XIX-i-XX-wieku-w-pamiętnikach-przygodnegoAM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Zygmunt Wasilewski, Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego, Warszawa: Skarpa Warszawska, © copyright 2020.


BUW Wolny Dostęp DK4632 .W38 2020

Obraz Warszawy w pamiętnikach, opisach z epoki zawsze stanowi cenny dokument dla historyków, varsavianistów i wszystkich miłośników tego miasta. Teksty zebrane w książce pierwotnie drukowało „Słowo Polskie” w odcinkach od sierpnia 1902 r. W następnym roku lwowskie Towarzystwo Wydawnicze opublikowało dwanaście obrazków z życia współczesnej Warszawy w formie książkowej. Obecne wydanie wzbogacono o przypisy pozwalające na łatwiejszą orientację w opisywanej rzeczywistości.

 


 

Okładki-Styczeń-2021-Instytucja-milczącego-załatwienia-sprawy-przez-administrację-publicznąK J Prawo. Nauki polityczne

Joanna Wegner, Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną, Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.

BUW Wolny Dostęp KKP2780.W44 2021

Uznanie sprawy za załatwioną milcząco pojawiło się w polskim prawodawstwie w 2017 roku. Ta szczególna konstrukcja prawna została określona w art.122a (Rozdział 8a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

„Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten: nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).”

W książce wyszczególniono:

– cechy, które wyróżniają postępowanie administracyjne w sprawach zakończonych milcząco,

– czynności, z których składają się sprawy załatwiane milcząco,

– środki prawne, które przysługują sprawom załatwianym milcząco,

– prawo do odwołania i zaskarżania spraw załatwianych milcząco,

– sądową kontrolę nad sprawami załatwianymi milcząco,

– roszczenia cywilnoprawne, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administracji prowadzących sprawy załatwiane milcząco.

Monografia, która została omówiona w ujęciu komparatystycznym odnoszącym się do praktyki polskiej i zagranicznej, została podzielona na pięć rozdziałów:

Rozdział 1 Ekspansja instytucji milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji

Rozdział 2 Mechanizm milczącego załatwienia sprawy

Rozdział 3 Czynności postępowania w sprawach załatwianych milcząco

Rozdział 4 Problem gwarancji proceduralnych w sprawach załatwianych milcząco

Rozdział 5 Odpowiedzialność administracji publicznej i jej funkcjonariuszy w sprawach załatwianych milcząco.

Autorka kieruje swoją książkę do pracowników administracji publicznej, prawników, a także do reprezentantów nauki prawa o postępowaniu administracyjnym i nauki prawa administracyjnego.

 


 

Okładki-Styczeń-2021-Globalne-zarządzanie-gospodarczeH GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Globalne zarządzanie gospodarcze: wyzwania dla światowego systemu handlu, redakcja naukowa: Anna Wróbel, Karina Jędrzejowska, Marek Rewizorski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. 


BUW Wolny Dostęp HF1411 .G58 2020

Rok 2020 to rok wyzwań dla gospodarki światowej.

Jak podaje wydawca:

Celem książki jest analiza zmian zachodzących w handlowym wymiarze globalnego zarządzania gospodarczego.Autorzy odnieśli się do wybranych aspektów funkcjonowania światowego systemu handlu, dokonując oceny ich funkcjonalności oraz odnosząc się do związanych z nimi wyzwań. W kolejnych częściach opracowania omówiono m.in.: kwestię kryzysu idei globalnego zarządzania gospodarczego, problematykę postępującej dysfunkcjonalności Światowej Organizacji Handlu oraz zagrożeń dla wielostronnego systemu handlowego, wybrane aspekty regulacji handlu rolnego i przeszkody dla rozwoju handlu światowego, a także zagadnienia zależności między handlem międzynarodowym a rozwojem społeczno-gospodarczym na przykładzie inicjatywy Aid for Trade i specyfikę handlu produktami wiedzy.
źródło strona wydawcy: scholar.com.pl

 


 

Informacje o książkach przygotowali:

ABB, Dorota Bocian, Alina Cywińska, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *