BuwLOG

Nowości książkowe w BUW ‒ grudzień 2017


B L  Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata

Bartosz Brożek, Myślenie. Podręcznik użytkownika. Kraków : Copernicus Center Press, 2017

BUW Wolny Dostęp B105.T54 B76 2017

Umiejętność myślenia, to potężne narzędzie, którym możemy dysponować bez ograniczeń. Autor książki próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest myślenie i czy do myślenia zdolni są jedynie ludzie…

Na pytanie, czym jest myślenie, chciałoby się odpowiedzieć tak, jak św. Augustyn odpowiedział na pytanie, czym jest czas: gdy nikt mnie nie pyta, wówczas wiem; gdy ktoś mnie zapyta – nie wiem. Myślenie pozostaje jedną z największych zagadek filozoficznych, nieustannie wymykając się jednoznacznym definicjom…

AM  C  D-F  GN700-875    Nauki historyczne

Michał Kruszona, Rumunia : podróże w poszukiwaniu diabła. Poznań : Wydawnictwo ZYSK i Ska, 2017.

BUW Wolny Dostęp DR210.K78 2009

Nie taki diabeł straszny… Książka to podróż do świata znanego z baśni i legend, łamiąca stereotypy, ukazująca dzikość Karpat, urok dawnych rzemiosł, krajobrazy, barwy, a przede wszystkim ludzi. Zatarte granice między literaturą faktu a beletrystyką podnoszą walor opowieści i przenoszą czytelnika w mało realny, jak się wydaje, świat.


G-GF  Q  R-V  Geografia, Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Walt Alan Stoy, Thomas E. Platt, Debra A. Lejeune, Ratownik medyczny. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop.,  2017

BUW Wolny Dostęp RC86.7 .S76165 2017

Podręcznik stanowi doskonałe źródło wiedzy medycznej dla paramedyków i studentów. Będzie też praktyczną pomocą dla organizatorów i menadżerów ratownictwa medycznego.
Publikacja ma rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w programach kształcenia i doskonalenia zawodowego licencjonowanych ratowników medycznych.


K  J    Prawo, Nauki polityczne

Katarzyna Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,  2017 (Seria: „Podręczniki Prawnicze”)

BUW Wolny Dostęp KKP480.B34 2017

Książka z serii „Podręczniki Prawnicze” jest rzetelnym źródłem wiedzy z zakresu podstaw obowiązywania i stosowania prawa prywatnego międzynarodowego.
W monografii zostały omówione:
– pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego,
– łączniki i ich klasyfikacja,
– przyczyny kolizji między prawami różnych państw i sposoby ich rozstrzygania.

H GN1-673 GR-GV   Nauki społeczne, Antropologia

Mariola Bieńko, Anna Kwak, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? : socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych.Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017.

BUW Wolny Dostęp HQ799.8.P6 B55 2017

Dorosłość niejedno ma imię i pojęcie to ewoluuje wraz z przemianami społecznymi.
Książka przekrojowo traktuje zagadnienie usamodzielniania się młodych dorosłych oraz czynniki determinujące decyzję o pozostaniu w rodzinnym domu w wieku dorosłym.


M  N  Muzyka, Architektura, Sztuki piękne  

Marcin Tadeusz Łukaszewski, Jak napisać pracę dyplomową o muzyce: poradnik dla studentów i doktorantów kierunków muzycznych. Warszawa : Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,  2016.

BUW Wolny Dostęp ML3797.2.P6 L85 2016

Książka jest pierwszym poradnikiem w Polsce, który w całości poświęcony jest przygotowywaniu różnego rodzaju prac na kierunkach muzycznych. Publikacja skierowana jest zwłaszcza do studentów piszących prace licencjackie i magisterskie, ale także do doktorantów. Może być ona również cennym źródłem wskazówek dla samych promotorów. Przewodnik zawiera szereg zagadnień związanych z procesem powstawania pracy – od wyboru tematu, przez budowę logicznej struktury, aspekty językowe, stylistyczne i techniczne, aż do kwestii organizacyjnych związanych ze złożeniem i obroną pracy.A  Z    Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory), Bibliotekoznawstwo

Encyklopedia książki. T. 1-2, pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.

BUW Wolny Dostęp Z1006 .E574 2017 t.1
BUW Wolny Dostęp Z1006 .E574 2017 t.2

Książka to najstarsze medium komunikacji piśmiennej o statusie „środka długiego trwania”. Służyła i służy kulturze elitarnej, jak i popularnej. Współczesne przemiany komunikacji społecznej i świata mediów wnoszą do kultury książki zmiany i przewartościowania, ale nie osłabiają jej fundamentalnego znaczenia i nie zmniejszają intensywności badań nad nią.
Encyklopedia książki obejmuje w skali krajowej i światowej wszystkie aspekty zjawiska książki i innych typów dokumentów piśmienniczych, procesów ich wytwarzania, obiegu, odbioru i użytkowania oraz instytucji kultury książki – w przeszłości i współcześnie, tworząc wszechstronne kompendium wiedzy o kulturze książki w jej tradycyjnych i nowoczesnych wymiarach.
Książka jako narzędzie utrwalania tekstów piśmienniczych i instrument komunikacji społecznej ukazana jest na tle ogółu środków informacji i komunikacji, przy uwzględnieniu dorobku światowej i polskiej nauki o mediach ostatnich dziesięcioleci.
Problemowe, syntetyczne rozprawy-eseje prezentują oryginalne koncepcje polskich badaczy, zaś hasła przeglądowe i szczegółowe przekazują wiedzę faktograficzną.
Encyklopedia książki zarysowuje perspektywy, ukazuje wielorakie powiązania z innymi sferami kultury, wzbogaca zasób wiedzy bibliologicznej, wpisuje się w szereg ważnych syntetyzująco-opisowych dzieł z zakresu humanistyki. W zamierzeniu twórców powinna stać się dziełem inspirującym, kształcącym i popularyzującym wiedzę o informacji, dokumentach i instytucjach kultury książki.


Fred Seibert: p043_03. Flickr CC BY-NC-ND 2.0


Richard Susskind, Daniel Susskind, The Future of the Professions. How the Technology Will Transform the Work of Human Experts. Oxford : Oxford University Press, 2017, 346 s. ISBN 978-0-19-879907-8.

 

Czy profesje jakie znamy ze współczesnego świata przetrwają? A jeżeli zanikną (wszystkie? niektóre?) – co je zastąpi? Prof. Richard Susskind, niezależny ekspert, i jego syn, dr Daniel Susskind z Balliol College w Oxfordzie stawiają tezę, że to rozwój technologii wymusi zmiany w tym obszarze. Te zmiany, uważają autorzy, już się zaczęły: w jednym tylko roku akademickim na kursy online prowadzone przez Harvard zapisało się więcej chętnych niż na tradycyjne studia w ciągu 377 lat działalności uczelni, każdego roku liczba sporów miedzy użytkownikami serwisu eBay rozstrzyganych online jest trzykrotnie większa niż liczba spraw, którymi zajmują się wszystkie sądy w Stanach Zjednoczonych. Efektownych przykładów jest więcej, przekonujących argumentów na temat przyszłych zmian także.

Tekst jest dostępny w kolekcji Dawsonera.

Informacje o książkach przygotowały:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Lilianna NalewajskaOddział Usług Informacyjnych i Szkoleń
Anna Wołodko, Oddział Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.