BuwLOG

Wieści z Senatu UW … nowsze i starsze

Nowsze:

W dniu 23 września prorektor Tomaszewski przypomniał, że 1 października rozpocznie się nie tylko nowy rok akademicki, ale także świętowanie dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator programu jubileuszowego Artur Lompart omówił główne założenia obchodów, wskazał odbiorców oraz patronów medialnych planowanych wydarzeń. Jubileusz, oprócz ukazania roli Uniwersytetu w Polsce i na świecie, ma wzmocnić tożsamość społeczności Uniwersytetu, zintegrować wspólnotę akademicką oraz dać impuls do dalszego rozwoju. Następnie Koordynator Lompart zaprezentował strukturę organizacyjną obchodów oraz omówił cztery główne filary Jubileuszu (tj. Strefa UW, Jestem z UW, Kultura UW, Poradnia UW) oraz szczegółowo omówił najważniejsze wydarzenia i uroczystości Jubileuszu.
Prorektor Tomaszewski omówił nowe i zmienione przepisy w Statucie w zakresie spraw pracowniczych w szczególności:
– zniesienie dotychczasowej zasady zatrudniania po raz pierwszy na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres nie dłuższy niż pięć lat
– warunki zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego określone w stanowisku Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej
– okresy zawieszające bieg terminów zatrudnienia asystenta bez doktoratu i adiunkta bez habilitacji
– warunki zatrudniania na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej
– zatrudnianie byłego docenta na stanowisku starszego wykładowcy
– status wykładowcy afiliowanego i emerytowanego profesora Uniwersytetu
– uregulowania dotyczące urlopów
– zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych.
Na zakończenie prorektor Tomaszewski zapowiedział istotne zmiany dotyczące umów okresowych w 2016 roku, które będą konsekwencją nowelizacji Kodeksu Pracy.
Prorektor Tomaszewski przypomniał, że w „Regulaminie szkoleń/kursów podnoszących kompetencje zawodowe pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego” jest możliwość zgłaszania przez kierowników jednostek tematów szkoleń, które mogą być realizowane w ramach wewnętrznych szkoleń dla pracowników.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 14 października rektor Pałys zachęcił do zapoznania się z treścią materiału „Dobra inwestycja – wieloletni program wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, który został przekazany rządowi we wrześniu. Dofinansowanie z budżetu państwa dla Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziała podczas inauguracji roku akademickiego premier Ewa Kopacz. W dokumencie znajduje się uzasadnienie przyjęcia przez władze wieloletniego programu inwestycyjnego oraz opisy poszczególnych inwestycji na łączną kwotę 990 mln zł. Czynione są starania, aby program był przedmiotem obrad Rady Ministrów i został przyjęty. Rektor Pałys zaapelował do członków społeczności akademickiej o wsparcie programu. Zaproponował, aby dyskusja nad programem odbyła się na następnym posiedzeniu Senatu, po zapoznaniu się Senatorów z przedstawionym dokumentem.
Prorektor Kicińska-Habior zaprezentowała wyniki rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2015/2016. W dyskusji podkreślono utrzymujący się spadek zainteresowania studiami drugiego stopnia.
Prorektor Giza-Poleszczuk omówiła wykonanie planu finansowego – stan na koniec pierwszego półrocza 2015 r. Poinformowała, że przychody po pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 50,35%, natomiast wydatki w 50,13%. Mniejsze przychody w stosunku do planowych odnotowano w pozycji 2.1. odpis 30% od odpłatności za studia, najprawdopodobniej pogłębi się zauważalny trend spadkowy. Nie powinno być zagrożeń w realizacji planu finansowego na rok 2015 w skali całego Uniwersytetu, natomiast niektóre jednostki będą miały problemy finansowe.

Starsze:

Ponieważ zaniedbałam lektur protokołów – ukazujących się zresztą w okresie wiosenno-letnim z dużymi opóźnieniami – poniżej w telegraficznym skrócie o niektórych ważnych tematach z tegorocznych posiedzeń Senatu UW.

W dniu 21 stycznia prorektor Nowak poinformował o czwartym miejscu UW – z 10 nagradzanych w kategorii uczelni najbardziej przyjaznych młodym przedsiębiorcom. Na Uniwersytecie działa blisko 90 firm, głównie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania, które zostały założone w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. W BUW rozpoczęła działalność „Strefa działania DELAB”, natomiast przy Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii działa inkubator innowacyjności oraz planowane jest otwarcie inkubatora technologicznego przy Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Rektor Pałys poinformował w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym o konieczności rozpoczęcie prac nad nowelizacją Statutu. Powołany został Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Statutu. Kanclerz Pieszczurykow przekazał, że z końcem grudnia wygasła umowa najmu ze prowadzącą działalność w nowym BUWie pod nazwą „Hula-Kula.

W dniu 18 lutego prorektor Tomaszewski poinformował, że ze stanowiska koordynatora obchodów 200-lecia zrezygnowała Ewelina Pękała. Nowym koordynatorem został Artur Lompart, który w przeszłości sprawował funkcję rzecznika prasowego Uniwersytetu. Rektor Pałys określił list Ewy Kobierskiej-Maciuszko, byłej dyrektor BUW, w którym zauważyła, że współpraca Uniwersytetu z HulaKula oprócz korzyści płynących z wynajmu wiązała się również ze stratami ekonomicznymi, społecznymi oraz wizerunkowymi, jako rozsądny głos w dyskusji na temat konsekwencji zakończenia umowy najmu ze spółką BMG Entertainment.

W dniu 18 marca rektor Pałys poinformował, że w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przy określeniu kryteriów wyboru przyznania jednostce podstawowej dotacji uwzględniono tylko prowadzenie kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach oceny programowej w latach 2012-2014, natomiast pominięto ocenę instytucjonalną. Przedstawiono projekt uchwały, który postuluje jak najszybszą nowelizację rozporządzenia w celu wyeliminowania nietrafnych rozwiązań. Pierwszy podobne stanowisko wyraził w formie uchwały Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z tym wydaję się zasadne poparcie uchwały UAM.

W dniu 22 kwietnia prorektor Giza-Poleszczuk omówiła wykonanie planu finansowego za rok 2014. Wynik finansowy za rok 2014 jest dodatni, znacznie większy od planowanego. Po stronie przychodów odnotowano wzrost w stosunku do planowanych o ok. 3%. W roku 2014 wpłynęła wyższa dotacja podstawowa z MNiSW. Udało się uzyskać większe przychody własne, w tym w pozycji odpis 30% od odpłatności za studia, co może oznaczać zahamowanie dotychczasowego trendu spadkowego. Prorektor zwróciła uwagę na fakt, że Uniwersytet w coraz większym stopniu jest zależny od środków publicznych. Zmiany zasad rozliczania kosztów pośrednich wprowadzone przez NCN mogą spowodować zmniejszenie przychodów. Ponadto w dotacji podstawowej MNiSW inaczej niż dotychczas będą liczone współczynniki zależne od liczby doktorantów. Doktorant, któremu uczelnia przyznała stypendium doktoranckie nadal będzie liczony, jako pięciokrotność tzw. studenta przeliczeniowego, natomiast doktorant bez stypendium, jako jednokrotność (poprzednio trzykrotności) tzw. studenta przeliczeniowego. W związku z tym, wydziały powinny uwzględnić tę zmianę przy planowaniu rekrutacji na studia doktoranckie. Następnie prorektor Giza-Poleszczuk omówiła wydatki w wykonaniu planu na rok 2014. Wydatki ogółem wzrosły w stosunku do planowanych o ok. 1%, wydatki ogólnouczelniane zostały utrzymane na zaplanowanym poziomie, natomiast wydatki wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych wzrosły w stosunku do planowych o ponad 2%. Następnie prorektor Giza-Poleszczuk zwróciła uwagę, że sytuacja jednostek uległa poprawie i po raz pierwszy od kilku lat odnotowano dodatni wynik łączny w rozliczeniu wydziałów. Niektóre jednostki nadal mają jednak problemy finansowe. Prorektor Kicińska-Habior poinformowała, że potrzeba przygotowania nowego Regulaminu Studiów na UW wynika z konieczności uwzględnienia zmian ze znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wewnętrznego uspójnienia Regulaminu, usunięcia pewnych problemów organizacyjnych, a także odzwierciedlenia ich w zapisach w systemie USOS.
Dyrektor Talbierska zaprezentowała sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2014.

W dniu 20 maja rektor Pałys powitał w imieniu członków Senatu prezesa Polskiej Akademii Nauk – prof. Jerzego Duszyńskiego i pogratulował wyboru, a następnie oddał mu głos. Gość zaprezentował plany na rozpoczynającą się kadencję oraz omówił swój program rozwoju nauki w Polsce. Wyjaśnił, że priorytetem jego działań będzie większa troska o kulturę doskonałości naukowej, równość dostępu do czołowych jednostek naukowych i bezceremonialność rozumiana jako otwartość i brak celebry. Podkreślił, że miarą sukcesu jest zdobywanie granatów Europejskiej Rady Nauki. Liczba grantów realizowana przez polskich naukowców jest niewielka w porównaniu z innymi państwami o podobnej liczbie ludności i wartości PKB przypadającej na mieszkańca. Wskazał, że w Polsce przeznacza się małe środki na naukę, dlatego też należy bardzo rozsądnie nimi gospodarować, tak, aby jak najlepiej wykorzystać środki, jakie otrzymujemy z Unii Europejskiej.
Rektor Pałys poinformował, że Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na treść Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. W związku z tym, Regulamin wejdzie w życie z dniem 1 października 2015 r., z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
Dyskusja nad Regulaminem miała burzliwy przebieg oraz wywołała wiele komentarzy. Miała miejsce akcja protestacyjna przed Bramą Główną zorganizowana przez inicjatywę studencką „Uniwersytet Zaangażowany”. Członkowie inicjatywy studenckiej przekazali list otwarty do członków Senatu. W toku dyskusji stwierdzono, że najwyraźniej tradycyjne procedury informowania, komunikowania i dyskutowania w trakcie prac nad nowym Regulaminem okazały się niewystarczające. Z różnych wypowiedzi wynika, że część studentów i pracowników uczelni dowiedziała się o pracach nad Regulaminem bardzo późno, a sam projekt dokumentu nie był im dobrze znany. Niedoinformowanie powoduje niepewność i niepokój. Dlatego postanowiono, że powołany zostanie zespół roboczy, którego celem będzie przygotowanie i uruchomienie mechanizmu konsultacji w sprawach szczególnie istotnych dla całej społeczności naszego Uniwersytetu, tak aby usprawnić komunikację wewnętrzną. Pierwsze konsultacje planowane są w drodze sondażu deliberatywnego, który zagwarantuje wszystkim uczestnikom pełny dostęp do informacji, możliwość dogłębnego przedyskutowania tematu i poznanie rozkładu opinii – przy zapewnieniu reprezentatywności. Informacje oraz materiały dotyczące sondażu będą publikowane na stronie internetowej Uniwersytetu.
Zgodnie z zarządzeniem nr 18 Rektora UW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowego zwiększania wynagrodzenia od tego roku na Uniwersytecie będzie funkcjonował fundusz wspierający pracowników, których osiągniecia naukowe lub dydaktyczne w sposób szczególny wpływają na rozwój uczelni. Okresowym zwiększeniem wynagrodzenia w roku 2015 zostanie objętych stu pracowników. Każdej wyróżnionej osobie wynagrodzenie zasadnicze będzie zwiększone o kwotę 1500 zł brutto przez okres 12 miesięcy. Na ten cel przeznaczono w planie finansowym kwotę 3,2 mln zł.
Prorektor Giza-Poleszczuk omówiła plan finansowy na rok 2015 oraz zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym. Poinformowała, że w planie finansowym na rok 2015 zaplanowano przychody z odpisu od studiów płatnych na poziomie zeszłorocznym, natomiast przewidziano zmniejszenie się otrzymanych odsetek oraz zmniejszenie przychodów własnych z uwagi na zakończenie współpracy ze spółką BMG Entertainment prowadzącą działalność w BUWie pod nazwą „Hula-Kula”. Prorektor Giza-Poleszczuk poinformowała, że dotacja netto z MNiSW w roku bieżącym wzrosła w porównaniu do ubiegłorocznej o ok. 3,2 mln zł, środki te zostały przeznaczone dla wydziałów i podzielone według dotacji algorytmicznej. Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2014. Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Zarządu Fundacji UW, prof. Michałowi Nawrockiemu. Przewodniczący przedstawił działalność Fundacji w roku 2014. Poinformował, że aktywa Fundacji w 2014 r. w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 93 tys. zł, w tym zmalały aktywa obrotowe, zaś aktywa trwałe pozostały na niezmienionym poziomie. Powodem spadku jest brak wypłaty dywidendy z Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. oraz niższe oprocentowanie lokat w porównaniu do lat ubiegłych. Wzrosły przychody Fundacji w roku 2014 z tytułu odliczenia od podatku 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego i wyniosły 25 295 zł. Fundacja w 2014 r. osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości 87 651 zł., Ze środków Fundacji w roku 2014 dofinansowano 90 projektów w czterech konkursach. Następnie przewodniczący Nawrocki przedstawił kierunki działań Fundacji w roku 2015. Stwierdził, że działalność Fundacji będzie się koncentrować na realizacji działań zleconych przez zewnętrze podmioty państwowe i samorządowe, a także prywatne firmy oraz na wspieraniu działalności wydawniczą w szczególności internetową.

Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca zostały uzgodnione z działającymi na Uniwersytecie Warszawskim związkami zawodowymi zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników na rok 2015. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego wyniesie dla nauczycieli akademickich – średnio 410 zł brutto, dla pracowników niebędących nauczycielami – średnio 340 zł brutto, dla pracowników obsługi – średnio 300 zł brutto. Każdy pracownik zagwarantowaną ma minimalną kwotę podwyżki w wysokości połowy średniego wzrostu wynagrodzenia.
W sprawozdaniu z działalności Uczelni w 2014 roku, rektor Pałys stwierdził, że zmienia się model kształcenia na Uniwersytecie, znacząco maleje liczba osób wybierających kształcenie na studiach niestacjonarnych. Ma to istotne konsekwencje dla wydziałów, których model organizacyjny i ekonomiczny opiera się na równowadze między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Studia podyplomowe, jeszcze do niedawna niezwykle popularne, dziś cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem. Wśród kandydatów wybierających studia na Uniwersytecie daje się zauważyć zainteresowanie studiami elitarnymi, krótkimi kursami i programami interdyscyplinarnymi. Z badań losów absolwentów wynika jednoznacznie, że 86% absolwentów Uniwersytetu nie ma problemów ze znalezieniem zatrudnienia na etacie. W roku 2014 nastąpił wzrost wynagrodzeń, to kolejna ministerialna podwyżka dla pracowników, ponadto następuje poprawa warunków pracy, w 2014 roku Uniwersytet uzyskał tytuł własności kolejnych nieruchomości. Pozwoliło to na rozpoczęcie remontu Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, rozpoczęto też rewitalizację Gmachu Audytoryjnego na Kampusie Głównym oraz budynku przy ulicy Bednarskiej.
Rektor Pałys podkreślił, że potrzeby inwestycyjne Uniwersytetu są o wiele większe, dlatego przygotowano pakiet inwestycyjny na kwotę ponad 900 mln zł na rocznicę 200-lecia Uniwersytetu.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu UW – II czytanie. Zdaniem Komisji propozycje skierowane przez inicjatywę studencką „Uniwersytet Zaangażowany” powinny być zgłoszone do Zespołu Rektorskiego ds. Nowelizacji Statutu.
Rektor Pałys poinformował, że pozytywną opinię w sprawie zmiany Statutu wyraził Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast Związek NSZZ „Solidarność” zgłosił wątpliwość, co do treści § 109b Statutu, dotyczącego zatrudniania na podstawie umów cywilno-prawnych, która została wyjaśniona na spotkaniu z przedstawicielami Związku. Projekt zmian Statutu przewiduje, że Rektor w drodze zarządzania określi, w jakich sytuacjach można zatrudniać nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych. Celem proponowanej zmiany jest zapobieżenie nadużywania umów cywilno-prawnych przy zatrudnianiu pracowników.
Uchwała w sprawie modelu zarządzania Uniwersytetem Warszawskim. Rektor Pałys wyjaśnił, że ze względu na realizację projektu „Wdrożenie zintegrowanego System Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” (SAP), który jest finansowany z zewnętrznych środków, należy przyjąć uchwałę w sprawie modelu zarządzania Uniwersytetem, która będzie załączona do sprawozdania z realizacji projektu. Uchwała jest syntezą: Misji i Strategii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Strategii średnioterminowej na lata 2014-2018, ponadto zasad kontroli zarządczej, postanowień ustrojowych Statutu oraz informacji o wprowadzeniu systemu zintegrowanego

Agnieszka Kościelniak-Osiak, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.