BuwLOG

Wieści z Senatu UW

Na posiedzeniu Senatu UW w dniu 15 października 2014 r. rektor Pałys przypomniał, że nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z pakietem rozporządzeń wykonawczych, weszła w życie z dniem 1 października 2014 r. i wprowadziła szereg zmian. Najistotniejsze z nich omówił w podziale na trzy grupy tematyczne, dotyczące studiów i studentów, spraw pracowniczych oraz badań i prac rozwojowych. Rektor wskazał , m.in. na wprowadzenie zmian w definicji profilu ogólnoakademickiego i praktycznego (w konsekwencji powodujące zmiany w programie studiów),wspomniał też o regulacjach, które ograniczają autonomię uczelni, m.in. poprzez wprowadzenie nowych wymogów dotyczących sprawdzania każdej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego oraz rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych rektora, prorektorów i przewodniczących uczelnianych komisji dyscyplinarnych przez komisję powoływaną przez ministra.
Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2014 r., m.in. prorektor Giza-Poleszczuk omówiła krótko wykonanie planu finansowego – stan na koniec III kwartału. Stwierdziła, że wykonanie planu na rok 2014 jest niezagrożone, zaś sytuacja jednostek jest lepsza w porównaniu z rokiem poprzednim.

17 grudnia 2014 r. prorektor Tomaszewski podziękował za aktywny udział przedstawicielom jednostek w spotkaniach poświęconych przygotowaniu strategii wydziałowych, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz obchodom jubileuszu 200-lecia.

Prorektor Kicińska-Habior przedstawiła analizę procesu rekrutacji na rok akademicki 2014/2015: przebieg rekrutacji nie różnił się istotnie w stosunku do poprzedniego roku. Liczba kandydatów nieznacznie zmalała w stosunku do poprzedniego roku. Nie zmieniła się natomiast struktura demograficzna kandydatów: nadal dominują obywatele polscy, większość z nich to mieszkańcy województwa mazowieckiego, dwie trzecie kandydatów stanowią osoby, które do rekrutacji przystąpiły w roku zdania matury. Zdecydowana większość kandydatów zarejestrowała się na studia stacjonarne
W podsumowaniu Rektor Pałys zwrócił uwagę, że polityka rekrutacyjna ma duży wpływ na pozycję Uniwersytetu, jako ośrodka badawczego, dlatego tak ważna jest jakość oferty dydaktycznej Uniwersytetu. Rektor uznał, że trzeba rozważyć, jakie należy podjąć działania w przypadku zmniejszającej się liczby studentów, a co za tym idzie malejących środków finansowych. Rozwiązaniem sytuacji może być większa aktywność badawcza pracowników, oznaczająca wzrost środków pochodzących z badań, które mogą kompensować spadek dochodów. Większe zaangażowania pracowników może rozwiązać też problem „niedopensowania” pracowników spowodowanego spadkiem liczby studentów. Należałoby rozważyć na wydziałach, jaką strategię rekrutacyjną przyjąć w dłuższej perspektywie czasowej pamiętając, że liczba studentów nie zależy tylko od wyników rekrutacji na pierwszy rok, ale od „odchodzenia” studentów w trakcie studiów. Należy też zwrócić uwagę na poziom kandydatów na studia niestacjonarne (zaoczne) oraz coraz mniejszą liczbę kandydatów na studia wieczorowe. Niebawem będziemy podejmować uchwały rekrutacyjne na kolejne lata i wtedy będzie trzeba zdecydować o sposobach postępowania. Rektor Pałys podkreślił, że warto zastanowić się, jak rozumiemy pojęcie prestiżu Uniwersytetu i w jaki sposób chcielibyśmy dążyć do statusu elitarnego Uniwersytetu.

Na podstawie protokołów z posiedzeń Senatu UW przygotowała AKO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.