BuwLOG

Wieści z Senatu UW

Na posiedzeniu senatu UW w dniu 18 listopada 2015 r. rektor Pałys poinformował, że dnia 3 listopada Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie sfinansowania wieloletniego programu inwestycyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Na modernizację gmachów i budowę nowych obiektów Uniwersytet otrzymał ponad 945 mln zł. Finansowanie zapewnione jest od 2016 do 2025 roku. Rektor Pałys podkreślił, że jest to wielki sukces. Dzięki tym środkom zbudowana zostanie m.in. druga część gmachu dla wydziałów lingwistycznych, rozwiązane zostaną problemy lokalowe Wydziału Psychologii, powstanie kompleks dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Powiślu, poprawione warunki zakwaterowania studentów, dzięki możliwości wybudowania nowego osiedla akademickiego na Kampusie Służewiec itd.  Szczegóły realizacji planu inwestycyjnego znajdują się w dokumencie „Harmonogram programu wieloletniego UW”.
Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, dr Robert Dwiliński, zaprezentował informacje na temat komercjalizacji wiedzy na Uniwersytecie Warszawskim oraz działalności Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, a członek Zarządu UWRC sp. z o.o. ( spółka utworzona przez UW w 2012 roku , specjalizująca się w produkcji we współpracy z podmiotami komercyjnymi radiofarmaceutyków), dr. Zbigniew Rogulski przedstawił informacje na temat funkcjonowania, struktury organizacyjnej oraz obszarów działania UWRC.
Omówiono też kwestie wyborów Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020. Rektor poddał pod dyskusję projekt utworzenia Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych. Poinformował, że zgodnie z art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w drodze porozumienia z podmiotami zewnętrznymi Uniwersytet może utworzyć jednostkę wspólną w celu prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej. Rektor Pałys stwierdził, że Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych nie będzie częścią struktury organizacyjnej Uniwersytetu. Będzie to jednostka wspólna z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), która sfinansuje innowacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli matematyki (limit miejsc 15 osób), które będą prowadzone w formie stacjonarnej zgodnie z założeniami programu Columbia University. Absolwenci będą wspierani w poszukiwaniu pracy oraz organizowane będą dla nich praktyki w szkołach.

Posiedzenie w dniu 16 grudnia 2015 r. zostało zdominowane przez dyskusję na temat przyjęcia uchwały w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego i respektowania wartości demokratycznych.
Rektor Pałys wyjaśnił, że zaproponował wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, ponieważ wpłynął do niego list podpisany przez pracowników Uniwersytetu, wyrażający zaniepokojenie sytuacją oraz apelujący o podjęcie stosownej uchwały.
Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, prof. Krzysztof Hejwowski, poinformował, że w dyskusji nie reprezentuje Wydziału Lingwistyki Stosowanej, ponieważ nie miał możliwości skonsultowania stanowiska na Wydziale. Jego zdaniem największym obecnie zagrożeniem dla demokracji jest histeria wywołana przez opozycję oraz donosy do zagranicznej prasy i zagranicznych instytucji. To, co się obecnie dzieje, jest przede wszystkim bieżącą walką polityczną, w którą Senat Uniwersytetu Warszawskiego nie powinien się angażować. Rektor Pałys oddał głos przedstawicielowi NSZZ Solidarność, prof. Mariuszowi Ziółkowskiemu. Prof. Ziółkowski poparł argumentację wyrażoną przez dziekana Hejwowskiego. Stwierdził też, że Uniwersytet przygotowuje się do obchodów dwusetlecia, a takie dyskusje będą „zatruwały” atmosferę obchodów. Następnie stwierdził, że rok bądź dwa lata temu nie słyszał głosów zaniepokojenia na tej sali w sprawie ograniczenia samodzielności gremium, w którym zasiadamy. Jego zdaniem gremium to stało się organem doradczym, co oznacza poważne ograniczenie demokracji uniwersyteckiej, to samo dotyczy rad wydziałów. Dodał, że uchwała skierowana do wszystkich stron sporu byłaby do przyjęcia.
Dr Rosner opowiedziała się za podjęciem uchwały. Stwierdziła, że jej nieprzyjęcie jest również stanowiskiem politycznym, ponieważ informacja o tym, że Senat będzie debatował w tej sprawie jest powszechna w środowisku akademickim. „Apelujemy do Prezydenta, Sejmu i Rządu”. Zdaniem uczestników dyskusji wyliczenie jest niekompletne albo wskazuje tylko jedną stronę konfliktu. Zaproponowano, aby sformułowanie to zastąpić określeniem „uczestników konfliktu”.
W ożywionej dyskusji uzgodniono w końcu tekst uchwały: na podstawie §30 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: §1 W poczuciu troski o wspólne dobro naszego kraju Senat Uniwersytetu Warszawskiego uznaje za konieczne przypomnieć, że fundamentem demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest trójpodział i równowaga władz oraz zasada rządów prawa jako sposób wykonywania władzy publicznej. Konstytucja, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęta w ogólnopolskim referendum, jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej i obowiązuje wszystkie władze w państwie bez względu na wynik wyborów. Dlatego w imieniu społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, której – niezależnie od różnic w poglądach politycznych – leży na sercu dobro kraju i bliskie są wartości demokratyczne, zwracamy się do podmiotów zaangażowanych w konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego o poszanowanie ładu konstytucyjnego i wykonywanie swych zadań zgodnie z Konstytucją i w ramach jej przepisów, przy respektowaniu podstawowych kanonów demokratycznego państwa prawa. Apelujemy do uczestników konfliktu o zaniechanie działań prowadzących do obniżania prestiżu Trybunału i osłabiania jego roli jako strażnika praw i swobód obywatelskich oraz o podjęcie kroków na rzecz rozwiązania kryzysu konstytucyjnego drogą szukania zgody i porozumienia, metodami właściwymi dla państwa prawa.
Rektor Pałys poinformował, że 10 grudnia 2015 r. odbyło się otwarcie Laboratorium Cyfrowej Humanistyki (LACh). Powstanie Laboratorium jest rezultatem współpracy jednostek humanistycznych z specjalistami cyfrowych technologii informacyjnych. Projekt jest otwarty dla wszystkich jednostek Uniwersytetu. Laboratorium mieści się w budynku Centrum Nowych Technologii na Ochocie. 14 grudnia nadano łodzi AZS imię „Dwusetka” – na cześć jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu. Środki na zakup łodzi zebrali zawodnicy, zrzekając się swoich stypendiów za sportowe osiągnięcia. W sfinansowaniu sprzętu pomógł również zespół rektorski.

Agnieszka Kościelniak-Osiak, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.