BuwLOG

Wieści z Senatu UW

Posiedzenie w dniu 20 stycznia 2016 r. rozpoczął rektor Pałys kilkoma uwagami na temat artykułu z „Gazety Wyborczej” z 18 stycznia 2016 r. A teraz PiS chce przejąć uniwersytet, w którym wyrażono niepokojący pogląd, jakoby na wynik wyborów władz Uniwersytetu mogły mieć wpływ bieżące spory polityczne. Rektor Pałys podkreślił, że Uniwersytet jako instytucja i wspólnota łączy ludzi o różnych poglądach, którzy potrafią współpracować, a bieżąca polityka nie powinna wkraczać w dyskusje dotyczące wyborów władz Uczelni. Prezentowanie ewentualnych kandydatów na Rektora w roli stronników ugrupowań politycznych to próba narzucenia partyjnej narracji decyzjom naszej społeczności – stwierdził. Przypomniał, że wybór władz Uniwersytetu dokonuje Kolegium Elektorów. Pracownicy wybierają elektorów, których znają i darzą zaufaniem oraz wiedzą, że ich dalsze wybory będą korzystne dla całego Uniwersytetu.
Na posiedzeniu poinformowano, że dr Małgorzata Durska objęła funkcję koordynatora obchodów Jubileuszu 200-lecia UW, w związku z przejściem mgr. Artura Lomparta do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
10 stycznia 2016 r. odbył się pierwszy Koncert Chopinowski z serii muzycznych spotkań z okazji jubileuszu 200-lecia. Podczas kolejnych koncertów wystąpią: 14 lutego – Markus Groh, 15 maja – Ingolf Wunder, 18 września – Daniil Trifonov, 6 listopada – Benjamin Grosvenor.
18 stycznia 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosława Gowina. Minister zapowiedział rozpoczęcie prac na nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, ponieważ obecna ustawa była wielokrotnie nowelizowana i jest już bardzo trudna do poprawiania. Koncepcja ministerstwa opiera się na wyłonieniu w drodze konkursu trzech zespołów ekspertów ze środowiska akademickiego, które przygotują w ciągu trzech lat wariantowe założenia szczegółowe do projektu ustawy. Nowa ustawa ma zwiększyć autonomię uczelni oraz odbiurokratyzować ich funkcjonowanie. Ponadto planowane jest dostosowanie do niej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. W najbliższym czasie zostaną dokonane niewielkie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym wynikające m.in. z planowanego nowego rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji.
Prorektor Nowak odniósł się do artykułu w Gazecie Wyborczej. Podkreślił, że Zespół Rektorski pracuje wspólnie na rzecz Uniwersytetu.  Jego zdaniem naturalną rzeczą jest, że urzędujący Rektor jest kandydatem. Prorektor Nowak podkreślił, że jego jedyny pogląd polityczny to dobro Uniwersytetu Warszawskiego.
Z inicjatywą utworzenia nowego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii wystąpił Instytut Dziennikarstwa oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Dziekan Wydziału Historycznego, prof. Elżbieta Zybert poinformowała, że inicjatywa utworzenia nowego Wydziału ma charakter oddolny i w przypadku Wydziału Historycznego została zainicjowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Plany fuzji z Instytutem Dziennikarstwa wynikają z potrzeby bliższej współpracy i sformalizowania jej w obszarze badań naukowych, dydaktyki oraz struktury organizacyjnej.

Wspólne obszary badawcze są widoczne w nazwach istniejących zakładów, ale także we wspólnych publikacjach oraz wspólnie prowadzonych badaniach i konferencjach. Wspólne obszary to historia książki, historia prasy, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikacji społecznej oraz systemy informacji naukowej. Zakłada się, że utworzenie nowego Wydziału zintensyfikuje badania oraz pomoże wspólnie prowadzić kształcenie. W centrum uwagi nowego Wydziału będzie szeroko rozumiana książka w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym. Nowy Wydział nie będzie dublować badań prowadzonych przez inne jednostki. Przyjęto nowatorskie rozwiązanie dotyczące struktury Wydziału, które funkcjonuje już w niektórych jednostkach, polegające na płaskiej strukturze bez podziału na Instytuty, wyodrębnione zostały jedynie katedry. Nowy Wydział będzie jednostką mniejszą niż wydziały, z których się wywodzi, co usprawni zarządzanie nim. Szacowana liczba studentów nowego Wydziału to ok. 2700 osób. Nowa jednostka nie będzie stanowiła konkurencji dla żadnej z dotychczasowych, nie powinno być obaw, że może wystąpić konflikt interesów lub konflikt zobowiązań pomiędzy pracownikami. Ponieważ od lat na Wydziale Historycznym dotacja budżetowa jest przypisana do poszczególnych Instytutów, w związku z tym znana jest wysokość środków jakimi dysponuje Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Wszystkie ustalenia zostały wypracowane w drodze konsensusu i są zaakceptowane przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Radę Naukową Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych oraz Radę Wydziału Historycznego. Rada Wydziału przyjęła dokument ustalający warunki wyjścia Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych ze struktury Wydziału Historycznego. Nowy Wydział rozpocznie funkcjonowanie od dnia 1 września 2016 r.

Na posiedzeniu Senatu UW 24 lutego 2016 r. rektor Pałys poinformował, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło działalności Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w dotychczasowej formule, nowa nie została jeszcze przedstawiona. W dalszej części obrad przedstawicielka studentów ‒ Monika Helak ‒ przedstawiła treść listu otwartego w sprawie wyborów rektorskich, wystosowanego do Senatów uczelni przez sześć organizacji: Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Obywateli Nauki, Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, Komitet Zakładowy NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Warszawskim, Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich oraz Radę Krajową Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Poinformowała, że list odnosi się do istniejących obyczajów wyborczych oraz wskazuje działania zmierzające do ich poprawy. Przedstawiciel „Solidarności”, prof. Mariusz Ziółkowski dodał, że NSZZ Solidarność jako jeden z sygnatariuszy listu wyraża pełne poparcie dla idei „otwarcia wyborów rektorskich”. Poinformował, że Komisja Zakładowa uchwaliła w dniu 9 lutego 2016 r. stanowisko – Zarys programu „Universitas magistrorum et scholarium” (czyli: Uniwersytet to wspólnota), w którym odniesiono się do spraw pracowniczych i płacowych, finansowania nauki oraz władz uczelni. Tekst jest dostępny na stronie internetowej związku. Prof. Chałasińska-Macukow poparła inicjatywę zwiększenia partycypacji społecznej w wyborach rektora oraz dziekanów. Stwierdziła, że jej zdaniem zawarte w liście postulaty obowiązują na Uniwersytecie. Przyjęta na Uniwersytecie procedura wyborów pośrednich przewiduje wybór elektorów, którzy dokonują wyboru władz Uniwersytetu. Procedura ta ma swoich zwolenników i przeciwników. Istnieje możliwość zmiany Ordynacji Wyborczej, ale oczywiście nie w trakcie trwania wyborów. Jeśli chodzi o spotkanie wyborcze to odbywa się po wyborach indykacyjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby było organizowane więcej niż jedno takie spotkanie. Kandydaci przygotowują program, który jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Wyborczej. Jeśli środowisko negatywnie ocenia procedurę wyborczą, w której wyboru dokonuje Kolegium Elektorów, należy w nowej kadencji rozważyć zmianę Ordynacji Wyborczej. Zdaniem prof. Chałasińskiej-Macukow im większe jest zainteresowanie członków społeczności akademickiej wyborami, tym silniejszy jest mandat wybranego Rektora czy dziekana Prof. Wojciech Tygielski odnosząc się do postulatu szerszej partycypacji obywatelskiej zauważył, że wybory do Kolegium Elektorów na Wydziale Historycznym cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stwierdził, że powtarzające się głosy o braku otwartości są w pewnym sensie zrozumiałe. Wydaje się, że stosowana na Uniwersytecie formuła indykacji, ma lepsze zastosowanie do bardziej kameralnych instytucji. Geneza idei wyborów indykacyjnych Rektora, jak przypomniał prof. Samsonowicz na łamach „Gazety Wyborczej”, wywodzi się z czasów pierwszej „Solidarności”, gdy środowisko indykowało zaufanych kandydatów, a minister spośród nich wybierał Rektora. Mankamentem wyborów pośrednich wydaje się również fakt, że nie możemy zapytać elektorów, na kogo zagłosują. Wybierając więc elektorów kierujemy się kryterium zaufania, zakładamy że elektorzy dokonają rozsądnego wyboru. Prof. Tygielski stwierdził, że można zastanowić się nad odstąpieniem od indykacji na rzecz zbierania podpisów poparcia, deklarowania woli kandydowania. Rektor Pałys w podsumowaniu stwierdził, że uczestnicy dyskusji wyrazili poparcie dla otwartości procedury wyborczej. Szczegółowe postulaty powinny zostać przekazane według kompetencji do Uczelnianej Komisji Wyborczej, która rozważy jak je zrealizować.

na podstawie prokokołów posiedzeń Senatu UW: Agnieszka Kościelniak-Osiak, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.