BuwLOG

Wieści z Senatu UW

Posiedzenie Senatu UW w dniu 25 czerwca br. upłynęło pod hasłem „dobrych wieści”- płynących głównie ze sprawozdania finansowego za rok 2013: Rektor Pałys poinformował, że przychody Uniwersytetu w roku 2013 wyniosły blisko 1,1 mld zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 52 mln zł. Przychody pochodzą głównie z działalności dydaktycznej – stanowiły blisko 66% przychodów ogółem. Natomiast dotacja podstawowa wzrosła do kwoty 430,5 mln zł, w kwocie tej mieści się dotacja przeznaczona na podwyżki w 2013 roku. W roku 2013 zmalały przychody z czesnego za studia niestacjonarne o 8 mln zł oraz za studia podyplomowe o 2 mln zł. Po stronie kosztów dominującą pozycję stanowią wynagrodzenia, które wzrosły o 29 mln zł w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 507 mln zł. Uniwersytet osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 15,2 mln zł, który zostanie przeznaczony na fundusz zasadniczy. Uniwersytet notuje stały wzrost aktywów, a więc sytuacja finansowa uczelni jest stabilna.

Rektor Pałys podkreślił, że był to dobry rok dla Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia koncentrowała się na badaniach naukowych – w pełni zasługując na miano uczelni badawczej. Potwierdzają to również zdobyte nagrody i wyróżnienia dla badaczy z UW. Uniwersytet może pochwalić się największą liczbą jednostek, które otrzymały kategorię A+ w przeprowadzonej w roku 2013 parametryzacji jednostek naukowych, szereg jednostek otrzymało kategorię A. Pracownicy Uniwersytetu bardzo aktywnie sięgają po fundusze na badania ze źródeł krajowych jak i międzynarodowych, w ubiegłym roku zrealizowano ponad 800 projektów. Z raportu z badań losów absolwentów wynika jednoznacznie, że większość absolwentów Uniwersytetu nie ma problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. Wart odnotowania jest też wzrost wynagrodzeń dla pracowników uczelni zapowiadany przez MNiSW od kilku lat. Rektor Pałys na zakończenie podsumował, że ubiegłoroczne osiągnięcia pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zapowiedział, że  nadchodzącym roku będziemy musieli zmierzyć się z uporządkowaniem struktury studiów oraz kształceniem w skali międzynarodowej. Na zakończenie podziękował wszystkim – nauczycielom akademickim, pracownikom administracji oraz studentom – za zaangażowanie włożone w osiągnięcie sukcesu przez uczelnię.

Podczas tego posiedzenia podjęto też uchwała w sprawie strategii średnioterminowej Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018. Rektor Pałys przypomniał, że Uniwersytet realizuje cele zawarte w Misji i Strategii UW przyjętej uchwałą nr 34 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r., zaś obecnie prezentowany dokument jest jej uszczegółowieniem. W załączniku do uchwały zawarto cztery główne cele:

1. Cel: Osiągnięcie wysokiej sprawności organizacyjnej, lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego i pogłębienie więzi z uczelnią (usprawnienie zarządzania uczelnią, poprawa komunikacji i dostępności informacji oraz synteza informacji wewnętrznej o Uniwersytecie, opracowanie systemu motywacyjnego i podnoszenia kompetencji dla pracowników administracyjnych, aktywizacja społeczności Uniwersytetu – włączenie do prac nad rozwojem, wspólne działania wydziałów wspierane centralnie, ograniczenie wewnętrznej konkurencji i in.)

2. Cel: Poprawa jakości kształcenia i poszerzenie oferty kształcenia na Uniwersytecie  (wzmocnienie jakości kształcenia, inicjowanie współpracy między wydziałami, poszerzanie i uelastycznianie oferty kształcenia, strategiczne kształtowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu,  szeroka i nowoczesna oferta kształcenia ustawicznego,  szkoleń oraz kursów komercyjnych i in.)

3. Cel: Tworzenie korzystnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, wzmocnienie pozycji i wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego (wzmocnienie działań w zakresie transferu technologii i wiedzy, stworzenie programu działania dla absolwentów – budowa więzi z absolwentami, także zagranicznymi), w tym w szczególności zaangażowanie absolwentów w jubileusz dwustulecia Uniwersytetu, stworzenie atrakcyjnej oferty współpracy dla miasta, stworzenie struktury wolontariatu studenckiego i pracowniczego, popularyzacja standardów akademickich, stworzenie spójnej strategii komunikacji i promocji Uniwersytetu Warszawskiego w kraju i za granicą, w tym księgi identyfikacji wizualnej, pod wspólnym parasolem dla wszystkich zajmujących się tym jednostek, stworzenie przy okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego skutecznego narzędzia promocji interesów Uniwersytetu i in. )

4. Cel: Zapewnienie materialnych warunków rozwoju.

Na posiedzeniu w dniu 24 września prorektor Giza-Poleszczuk poprosiła dziekanów o aktywne włączenie się w organizację obchodów jubileuszu 200-lecia oraz wskazanie osoby, która będzie współpracować z koordynatorem ds. obchodów jubileuszu 200-lecia. Następnie poinformowała, że zaplanowano przygotowanie planu działań strategicznych dla jednostek w celu realizacji strategii średnioterminowej przyjętej przez Senat oraz programu transferu wiedzy i przedsiębiorczości, w ramach przygotowania do programu Horyzont 2020.

 

Na podstawie protokołów z posiedzeń Senatu UW przygotowała AKO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.