BuwLOG

Wieści z Senatu UW – pierwsze posiedzenie kadencji 2016-2020

1 września 2016 r. rozpoczął pracę zespół rektorski wybrany na kadencję 2016-2020. Tego dnia oficjalnie zmienili się również dziekani, prodziekani, dyrektorzy i kierownicy jednostek. W kadencji 2016-2020 funkcję prorektorów będą pełnić prof. Anna Giza-Poleszczuk, która będzie prorektorem ds. rozwoju; prof. Jolanta Choińska-Mika, która zajmie się sprawami studenckimi i jakością kształcenia; prof. Andrzej Tarlecki, który będzie odpowiadał za sprawy kadrowe i politykę finansową oraz dr hab. Maciej Duszczyk wybrany na prorektora ds. naukowych.

Dnia 28 września 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu UW kadencji 2016-2020. W skład Senatu weszło 63 osób, w tym 40 z poprzedniej kadencji (w tym 1 przedstawiciel doktorantów i 12 przedstawicieli studentów) oraz 23 nowych członków. Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym oraz stali goście Senatu pozostali bez zmian (dyrektor BUW, kanclerz i in.).

Rektor Pałys poinformował, że w opublikowanym w  magazynie „Nature” raporcie Nature Index 2016 Rising Stars, nasza uczelnia zajęła 96. miejsce na świecie i 3. w Europie Południowej i Wschodniej. Zestawienie podsumowuje osiągnięcia naukowe z ostatnich czterech lat i dorobek publikacyjny krajów i instytucji w prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych.

Rektor poinformował również, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłało do Konferencji Rektorów Szkół Polskich „Koncepcję zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych” z prośbą o nadsyłanie opinii do dnia 30 września 2016 r. Przedłożona propozycja ma na celu wzrost jakości dydaktyki, potencjału badawczego uczelni, a także zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni. Koncepcja zakłada zmniejszenie liczby składników dotacji do czterech (z sześciu obowiązujących), tj. studencko-doktoranckiego, kadrowego, badawczego i umiędzynarodowienia. Zrezygnowano ze składnika uprawnień i składnika proporcjonalnego rozwoju. Zmieniono wagi składników w algorytmie: składnik studencko-doktorancki i składnik kadrowy otrzymał 0,4 (obecnie 0,35). Wzrośnie także waga składnika wymiany i składnika badawczego do 0,1 (z dotychczasowego 0,05). Składnik studencko-doktorancki będzie korygowany o współczynnik, który zależy od stosunku liczby studentów do liczby pracowników naukowych w skali całej uczelni. Najkorzystniejsza wartość tego stosunku, zaproponowana przez MNiSW, wynosić będzie 12 +/-1. Uniwersytet Warszawski według wyliczeń ma wartość tego stosunku pomiędzy 13,5 a 13,9 w zależności od daty ustalenia liczby studentów. Oznacza to, że przekraczamy wartość optymalną o 4-7%, jednak należy mieć na uwadze, że nie wszystkie przyjęte osoby podejmują studia oraz nie wszyscy studenci je kontynuują. Jednak zbyt duża lub zbyt mała liczba studentów i doktorantów będzie miała negatywny wpływ na wysokość tej części dotacji, która zależy od składnika studencko- doktoranckiego. Istotnemu zwiększeniu ulegnie waga dla składnika kadrowego, ale będzie on mnożony przez wskaźnik potencjału naukowego, określany na podstawie średniej kategorii jednostek naukowych: kategoria A+ odpowiada liczbie 1,4; kategoria A odpowiada liczbie 1,0; kategoria B odpowiada liczbie 0,7 oraz kategoria C odpowiada liczbie 0,4. Całkowity średni wskaźnik Uniwersytetu Warszawskiego (pomimo dużej liczby jednostek kategorii A+) wynosi 1,04 co oznacza, że posiadanie jednostek kategorii B będzie miało negatywny wpływ na finansowanie wszystkich jednostek Uniwersytetu. Kategorię B mają zarówno wydziały jak i „małe” jednostki naukowe.

Wydziały, które w ostatniej parametryzacji miały przyznaną kategorię B będą musiały przeanalizować, jakie działania należy podjąć, aby przejść do kategorii A. Natomiast „małe” jednostki naukowe niebędące wydziałem będą musiały odpowiedzieć na pytanie o cel istnienia jednostki poza strukturą wydziału, jeżeli posiada ona kategorię B. Należy pamiętać, że jest to algorytm podziału i należy go rozpatrywać biorąc pod uwagę wskaźniki wszystkich innych uczelni akademickich. Z danych przedstawianych przez MNiSW wynika, że Uniwersytet Warszawski zyskuje finansowo ok. 5% w stosunku do obecnego algorytmu. Jeśli algorytm zostanie przyjęty w zaproponowanej formie sytuacja finansowa Uniwersytetu Warszawskiego nie ulegnie pogorszeniu przy założeniu, że inne uczelnie nie podejmą istotnych działań mających na celu zmianę ich sytuacji. Jednocześnie modyfikacji będzie musiał wtedy ulec algorytm podziału środków stosowany wewnątrz Uniwersytetu.

Rektor Pałys zaproponował, podobnie jak w poprzedniej kadencji, powołanie siedmiu komisji senackich. Na posiedzeniu tym wybrano również przewodniczących ich (wszyscy zarekomendowani przez rektora Pałysa):

– do Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów – prof. Mariana Górskiego,

– do Komisji Senackiej ds. Naukowych – prof. Pawła Kuleszę,

– do Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego – prof. Tomasza Żylicza,

– do Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej – prof. Romana Kuźniara,

– do Komisji Senackiej ds. Socjalnych – dr Mariolę Zalewską,

– do Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia – prof. Zbigniewa Marciniaka,

– do Komisji Senackiej Prawno-Statutowej – prof. Ewę Czerniawską.

Rektor Pałys przypomniał, że w dniu 8 września 2016 r. miał miejsce atak na członka naszej społeczności akademickiej profesora Jerzego Kochanowskiego z Wydziału Historycznego. Powodem agresji miało być posługiwanie się przez profesora w miejscu publicznym językiem niemieckim. Stanowisko potępiające akty agresji oraz zaniepokojenie związane z narastającą atmosferą nienawiści podjęła Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Również głębokie zaniepokojeniem atakiem wyraziła w uchwale nr 14/2016 z dnia 19 września 2016 r. Rada Instytutu Ameryk i Europy, zwracając się do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o zajęcie stanowiska wobec napaści na profesora naszej Uczelni. W związku z tym Zespół Rektorski przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści, która ma charakter ogólny i nie odnosi się tylko do tego przypadku. Została ona jednogłośnie przyjęta.
 Prorektor Duszczyk przypomniał o zbliżającej się w 2017 roku parametryzacji jednostek naukowych. Poinformował, że władze rektorskie podejmują kroki w celu poprawienia pozycji Uniwersytetu w rankingach międzynarodowych. Wstępna analiza sytuacji pokazuje, że jedną z rzeczy, które można poprawić jest widoczność w Internecie. W związku z tym zwrócił się z prośbą o zachęcenie pracowników do założenia profili w dwóch najbardziej popularnych wyszukiwarkach internetowych Google Scholar oraz Academia.edu. Oczywiście nie jest to obowiązek pracowników, jednak należy mieć na uwadze, że brak publikacji w bazach danych przekłada się na pozycję Uniwersytetu w rankingach. Prorektor Duszczyk zwrócił również uwagę na prawidłowe podpisywanie publikacji „University of Warsaw”, a nie „Warsaw University”, ponieważ tak podpisane publikacje program traktuje jako pochodzące z dwóch różnych uczelni.

Senat na zakończenie obrad dyskutował z inicjatywy studentki Moniki Helak sprawę organizowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji w dniach 29-30 września 2016 r. międzynarodowej konferencji naukowej „Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja”. Studentka przewidywała, że na Konferencji najprawdopodobniej będą miały miejsce wystąpienia homofobiczne, ponadto Konferencja będzie miała charakter ideologiczny i jednostronny, a prestiż Uniwersytetu może być wykorzystany do wsparcia prezentowanych tez. Zauważyła, że część społeczności akademickiej może czuć się urażona poglądami prezentowanymi podczas Konferencji. W efekcie dyskusji uznano, że środowisko akademickie jest miejscem wymiany poglądów i dyskusji możliwie na każdy społecznie relewantny temat.

Na podstawie prokokołów posiedzeń Senatu UW: Agnieszka Kościelniak-Osiak, Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.